بهار و او

بهار و او

‏بوی خوش لاله زار می آید و او ‏

‏ نرگش، نرگس خمار می آید و او ‏

‏ از دور سوار شال سبزی پیداست ‏

‏ من معتقدم بهار می آید و او‏

 

حضورج. 18صفحه 313