امام خمینی (ره) ترجمۀ شعری از: آلبارو ماچوردوم کوینز

● امام خمینی(ره) 

ترجمۀ شعری از: آلبارو ماچوردوم کوینز

‏یک دموکراسی کامل را جایگزین حکومت  ظلم و جور کردی ‏

‏ در ایرانی که واگذار شده بود ‏

‏ به قدرتهای بیگانه ‏

‏ حاصل کار آنان که از وجدان تهی بودند ‏

‏ و وطن را به ثمن    فروخته بودند ‏

‏ به خاطر یاری خداوند بود ‏

‏ و فریادهای مردمی که الله اکبر را بانگ می زدند ‏

‏ و از آنجایی که هیچکس در قدرت همتایی خداوند نیست ‏

‏ بر پهلوی ها پیروز شدی ‏

‏ و بر شاهنشاهی نگون بختشان ‏

‏ با افراشتن پرچم سه رنگ جمهوری ‏

‏ و انقلابی صلح جویانه که خواست مردم بود ‏

‏ و در این تاریخ کهن ‏

‏ صفحه افتخار آمیزی را به ثبت رسانیدی ‏

‏ و همچنانکه یک کاخ پوشالی ‏

‏ و با تیغ کلام تو ‏

‏ فرو ریختند عطایای شهنشاهان ‏

‏ که ریشه ای هزاران ساله داشتند ‏

‏و چه دشوار هزاران ساله داشتند‏

‏و چه دشوار بود این تغییر‏

‏ با تحولی که پیش آمد ‏

‏ آن اشراف بی رحم ‏

حضورج. 18صفحه 311
‏ 

و جنگی افسار گسیخته ‏

‏ که با دست محرّکان دیوانه بر پا شد ‏

‏ قبرستانها را پر ساختند ‏

‏ و خزائن را خالی ‏

‏ و این کشور بواسطه کرکس ها و پادشاهانی که داشت ‏

‏ دیگر به فقر نشسته بود ‏

‏ اما چه طمعی از معجزه داشت ‏

‏ این سالم سازی اقتصاد در دوران بعد از جنگ‏

‏ و با وجود حسابهای مسدود ‏

‏ امروزه روز، ایران در آسیا، امریکا و اروپا  حضوری متکی بر سنن اصیل خود دارد ‏

‏ و گردن ابرقدرتها را می شکند ‏

‏ که دیگر چاره ای ندارند مگر حسرت  خوردن و انتقام را در خواب دیدن ‏

‏  چه شفاف است این ستارۀ آسمانهای آبی ‏

‏ این اسلام است که پیامهای عشق و امید را منتشر می سازد ‏

‏ در بین مردمی که قحطی و بدنامی رنج می برند ‏

‏ و این رنج ناشی از جدال های احمقانه ایست که بدبختی بدنبال دارد ‏

‏ و استعمارگران خشن و تاجران بی وجدان ‏

‏ و آن ملتها که بینوایی انسانها را معامله می کنند ‏

‏ در این کشورها و کشورهای دیگر نیز مثال (امام) خمینی(ره) ‏

‏ در بین مردم انتشار می یابد و شناخته می شود ‏

‏ تا جهادی تازه را پایه ریزند ‏

‏ و زنجیرهایی را که روزها و شبها تحمل ‏

حضورج. 18صفحه 312

‏می کنند بگسلند ‏

‏ تا اینکه از قعل نقاهت، بینوایی و فلاکت بدر آیند ‏

‏ و در طریق پیشرفت، عدالت و آزادی را جستجو کنند ‏

‏ که تنها راه خروج از مشکلاتی است که آنان را به هلاکت می کشاند ‏

‏ (امام) خمینی، روح پیشرو، انسان وارسته ‏

‏ شخصیت قرن که با درخششی خیره کننده جلوه می کنی ‏

‏ با شجاعتی قادر و مهربانی والا ‏

‏ که حامی بیماران و مستضعفانی ‏

‏ و کودکان و یتیمان و سالخوردگان ‏

‏ و رهبر و معلّمی، مؤمنانت را ‏

‏که خداوند خیر و برکت دهد خمینی را،  امام ایران اسلامی را و او را در جایگاه ابدی،  نزد خود محشور دارد. ‏

 

حضورج. 18صفحه 313