فهارس

فهرست مآخذ

‏فهرست مآخذ‏

‏ ‏

ردیف- تاریخ- عنوان- عنوان کتاب- جلد- صفحه

‏ (1)--- آداب الصلوة-- 66‏

‏(2)--- آداب الصلوة-- 183‏

‏(3)--- آداب الصلوة-- 321‏

‏(4)--- شرح دعای سحر-- 58- 59‏

‏(5)--- تفسیر سوره حمد-- 165‏

‏(6)- 21/ 3/ 59- بیانات در جمع مدیران صندوقهای- قرض الحسنه- صحیفه امام- 12- 421‏

‏(7)- 30/ 3/ 64- بیانات امام در جمع مسئولین نظام در عید فطر- صحیفه امام- 19- 285‏

‏(8)- 6/ 5/ 66- پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائرین بیت اللَّه الحرام- صحیفه امام- 20- 312‏

‏(9)- 19/ 8/ 66- بیانات در جمع مسئولین نظام- صحیفه امام- 20- 408‏

‏(10)--- آداب الصلوة-- 181‏

‏(11)--- آداب الصلوة-- 182- 184‏

‏(12)--- شرح حدیث جنودعقل و جهل-- 62- 63‏


کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 277

‏ (13)--- آداب الصلوة-- 193- 194‏

‏(14)--- آداب الصلوة-- 184- 185‏

‏(15)--- آداب الصلوة-- 203‏

‏(16)- 15/ 4/ 59- بیانات در جمع درجه داران نیروی دریایی- صحیفه امام- 12- 511‏

‏(17)- 21/ 2/ 62- بیانات در جمع مسئولان نظام- صحیفه امام- 17- 434‏

‏(18)- 20/ 9/ 63- بیانات در جمع مسئولین نظام اسلامی- صحیفه امام- 19- 115‏

‏(19)- 15/ 3/ 68- وصیتنامه سیاسی- الهی امام خمینی- صحیفه امام- 21- 395‏

‏(20)--- آداب الصلوة-- 185‏

‏(21)- 19/ 8/ 66- بیانات در جمع مسئولین نظام- صحیفه امام- 20- 409‏

‏(22)--- آداب الصلوة-- 153‏

‏(23)--- چهل حدیث-- 192- 193‏

‏(24)--- چهل حدیث-- 195‏

‏(25)- 1/ 10/ 62- بیانات امام در جمع مردم و مسئولین نظام- صحیفه امام- 18- 262- 263‏

‏(26)- 29/ 1/ 64- بیانات امام در جمع مسئولین کشور- صحیفه امام- 19- 225‏

‏(27)--- آداب الصلوة-- 189- 190‏

‏(28)--- آداب الصلوة-- 191‏

‏(29)--- آداب الصلوة-- 186‏

‏(30)--- کشف اسرار-- 308‏

‏(31)--- کشف اسرار-- 315‏

‏(32)--- ولایت فقیه-- 5‏

‏(33)--- ولایت فقیه-- 21‏

‏(34)- 10/ 8/ 56- بیانات در جمع روحانیون- صحیفه امام- 3- 237‏

‏(35)- 29/ 11/ 56- بیانات در جمع روحانیون- صحیفه امام- 3- 349‏

‏(36)- 14/ 11/ 57- بیانات امام در جمع عده ای از روحانیون- صحیفه امام- 6- 41‏

‏(37)- 19/ 11/ 57- بیانات امام در جمع همافران- صحیفه امام- 6- 101‏


کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 278

‏ (38)- 11/ 12/ 57- بیانات امام در جمع علما و اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 6- 287‏

‏(39)- 8/ 3/ 58- بیانات امام در جمع بانوان تهران و پاسداران- صحیفه امام- 7- 532‏

‏(40)- 24/ 2/ 58- بیانات امام در جمع اعضای جامعه کلیمیان- صحیفه امام- 7- 288- 289‏

‏(41)- 25/ 3/ 58- بیانات امام در جمع پرسنل نیروی هوایی- صحیفه امام- 8- 171‏

‏(42)- 21/ 3/ 59- بیانات امام در جمع مدیران صندوقهای قرض الحسنه سراسر کشور- صحیفه امام- 12- 422‏

‏(43)- 21/ 2/ 62- بیانات امام در جمع مسئولین کشور- صحیفه امام- 17- 434‏

‏(44)- 23/ 2/ 63- بیانات امام در جمع میهمانان شرکت کننده دردومین کنگره جهانی ائمه جمعه و جماعات- صحیفه امام- 18- 423‏

‏(45)- 16/ 5/ 65- پیام امام به زائران بیت اللَّه الحرام- صحیفه امام- 20- 93- 94‏

‏(46)- 25/ 1/ 66- بیانات امام در جمع گروهی از مسئولین نظام- صحیفه امام- 20- 249‏

‏(47)--- آداب الصلوة-- 187‏

‏(48)--- آداب الصلوة-- 187- 189‏

‏(49)- 28/ 6/ 58- بیانات امام در جمع رؤسا و سرپرستهای ادارات آموزش و پرورش- صحیفه امام- 10- 34‏

‏(50)- 22/ 9/ 59- بیانات امام در جمع فرماندهان سپاه و ...- صحیفه امام- 13- 397‏

‏(51)- 30/ 10/ 60- بیانات امام در جمع ائمه جمعه استان اصفهان- صحیفه امام- 15- 504‏

‏(52)- 1/ 1/ 62- بیانات امام در جمع مسئولان نظام- صحیفه امام- 17- 381- 382‏

‏(53)--- آداب الصلوة-- 194‏

‏(54)--- آداب الصلوة-- 184- 185‏

‏(55)--- آداب الصلوة-- 186‏

‏(56)--- تفسیر سوره حمد-- 112- 113‏

‏(57)- 6/ 7/ 56- هشدار به روحانیون حوزه نجف ...- صحیفه امام- 3- 218- 219‏

‏(58)- 6/ 7/ 56- هشدار به روحانیون حوزه نجف ...- صحیفه امام- 3- 230‏

‏(59)- 6/ 8/ 56- بیانات امام در جمع ایرانیان خارج از کشور- صحیفه امام- 4- 184‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 279
‏(60)- 24/ 2/ 58- بیانات امام در جمع گروهی از بانوان تهران و ...- صحیفه امام- 7- 285‏

‏(61)- 13/ 4/ 58- بیانات امام در جمع استادان دانشگاه تهران- صحیفه امام- 8- 437- 438‏

‏(62)- 6/ 8/ 59- بیانات امام در جمع اعضای هیأت دولت و ...- صحیفه امام- 13- 288‏

‏(63)- 2/ 10/ 58- بیانات امام در جمع کارکنان صدا و سیما- صحیفه امام- 11- 380‏

‏(64)- 7/ 12/ 59- بیانات امام در جمع اعضای انجمن اسلامی وزارت دفاع، ارتش و هلال احمر- صحیفه امام- 14- 153- 154‏

‏(65)- 30/ 10/ 60- بیانات امام در جمع ائمه جمعه اصفهان و ...- صحیفه امام- 15- 504‏

‏(66)- 23/ 2/ 63- بیانات امام در جمع ائمه جمعه و جماعات- صحیفه امام- 18- 421- 422‏

‏(67)- 21/ 4/ 62- بیانات امام در جمع مسئولین کشور و ...- صحیفه امام- 17- 528‏

‏(68)- 23/ 2/ 63- بیانات امام در جمع ائمه جمعه و جماعات- صحیفه امام- 18- 422- 423‏

‏(69)- 26/ 9/ 58- مصاحبه با خبرنگاران خارجی- صحیفه امام- 11- 295‏

‏(70)- 22/ 10/ 60- بیانات امام در جمع ائمه جمعه استان گیلان- صحیفه امام- 15- 481- 482‏

‏(71)- 1/ 1/ 61- بیانات امام در جمع مسئولان نظام- صحیفه امام- 16- 140‏

‏(72)- 14/ 1/ 61- بیانات امام در دیدار با دبیرکل، مسئولان واعضای دفاتر حزب جمهوری اسلامی- صحیفه امام- 16- 173‏

‏(73)- 4/ 6/ 59- بیانات امام در جمع گروهی از علما و روحانیون کردستان- صحیفه امام- 13- 152‏

‏(74)--- چهل حدیث-- 201- 202‏

‏(75)--- آداب الصلوة-- 263- 264‏

‏(76)--- کشف اسرار-- 47‏

‏(77)- 8/ 2/ 61- نامه اخلاقی و عرفانی به آقای سیداحمدخمینی- صحیفه امام- 16- 209- 210‏

‏(78)- 8/ 1/ 66- بیانات امام در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 20- 239- 240‏

‏(79)--- کشف اسرار-- 130- 132‏

‏(80)-- انوارالهدایة- 1- 243- 247‏


کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 280

‏(81)- 6/ 8/ 57- بیانات امام در میان ایرانیان خارج از کشور- صحیفه امام- 4- 191‏

‏(82)- 23/ 2/ 63- بیانات امام در جمع ائمه جمعه و جماعات- صحیفه امام- 18- 422- 423‏

‏(83)--- آداب الصلوة-- 181- 182‏

‏(84)- 11/ 3/ 60- بیانات امام در جمع اقشار مختلف مردم تبریز- صحیفه امام- 14- 386- 387‏

‏(85)- 11/ 3/ 60- بیانات امام در جمع اقشار مختلف مردم تبریز- صحیفه امام- 14- 388‏

‏(86)- 11/ 3/ 60- بیانات امام در جمع اقشار مختلف مردم تبریز- صحیفه امام- 14- 387‏

‏(87)- 21/ 2/ 62- سخنرانی در جمع مسئولان نظام- صحیفه امام- 17- 431‏

‏(88)- 21/ 2/ 62- سخنرانی در جمع مسئولان نظام- صحیفه امام- 17- 430- 431‏

‏(89)- 1/ 10/ 62- بیانات امام در جمع مردم و مسئولین کشور- صحیفه امام- 18- 260- 261‏

‏(90)- 9/ 2/ 63- سخنرانی در جمع مسئولان نظام- صحیفه امام- 18- 408‏

‏(91)- 29/ 1/ 64- سخنرانی در جمع مسئولان نظام- صحیفه امام- 19- 224- 225‏

‏(92)--- آداب الصلوة-- 321- 323‏

‏(93)--- طلب و اراده-- 23- 24‏

‏(94)- 21/ 2/ 62- بیانات امام در جمع مسئولین کشور- صحیفه امام- 17- 433‏

‏(95)- 21/ 3/ 62- بیانات امام در جمع ائمه جمعه و جماعات- صحیفه امام- 17- 489- 490‏

‏(96)--- آداب الصلوة-- 183‏

‏(97)--- آداب الصلوة-- 340- 341‏

‏(98)--- آداب الصلوة-- 342- 343‏

‏(99)- 21/ 2/ 62- بیانات امام در جمع مسئولین کشور- صحیفه امام- 17- 434‏

‏(100)- 1/ 10/ 62- بیانات امام در جمع مردم و مسئولین کشور- صحیفه امام- 18- 262‏

‏(101)- 15/ 6/ 63- بیانات امام در جمع مردم و مسئولین کشور- صحیفه امام- 19- 48‏

‏(102)- 11/ 12/ 64- بیانات امام در جمع بانوان جامعةالزهرا- صحیفه امام- 20- 5‏

‏(103)- 21/ 3/ 62- بیانات امام در جمع ائمه جمعه و جماعات ...- صحیفه امام- 17- 490- 491‏

‏(104)- 10/ 4/ 63- بیانات امام در جمع مسئولین کشور- صحیفه امام- 18- 498‏

‏(105)- 30/ 3/ 64- بیانات امام در جمع مسئولین کشور ...- صحیفه امام- 19- 285‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 281
‏(106)- 25/ 1/ 66- بیانات در جمع گروهی از مسئولان نظام- صحیفه امام- 20- 249‏

‏(107)- 25/ 1/ 66- بیانات در جمع گروهی از مسئولان نظام- صحیفه امام- 20- 248‏

‏(108)--- آداب الصلوة-- 343‏

‏(109)--- آداب الصلوة-- 344- 345‏

‏(110)- 21/ 4/ 59- بیانات امام در جمع گروهی از اعضای جامعه زنان- صحیفه امام- 13- 33‏

‏(111)- 21/ 4/ 59- بیانات امام در جمع گروهی از اعضای جامعه زنان- صحیفه امام- 13- 36‏

‏(112)--- آداب الصلوة-- 184‏

‏(113)--- آداب الصلوة-- 318- 321‏

‏(114)--- آداب الصلوة-- 323- 324‏

‏(115)--- آداب الصلوة-- 343- 344‏

‏(116)--- تفسیر سوره حمد-- 136‏

‏(117)--- تفسیر سوره حمد-- 139- 140‏

‏(118)--- تفسیر سوره حمد-- 165‏

‏(119)- 21/ 4/ 62- بیانات امام در جمع مسئولین کشور و ...- صحیفه امام- 17- 525‏

‏(120)- 2/ 6/ 65- بیانات امام در جمع مسئولین کشور ...- صحیفه امام- 20- 113‏

‏(121)--- چهل حدیث-- 497- 499‏

‏(122)--- آداب الصلوة-- 216- 217‏

‏(123)- 6/ 10/ 59- بیانات امام در جمع مسئولان نهضت سوادآموزی سراسر کشور- صحیفه امام- 13- 448‏

‏(124)- 11/ 3/ 60- بیانات امام در جمع اقشار مختلف مردم تبریز- صحیفه امام- 14- 389‏

‏(125)- 8/ 2/ 61- نامه اخلاقی و عرفانی به آقای سیداحمدخمینی- صحیفه امام- 16- 211‏

‏(126)--- چهل حدیث-- 208‏


کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 282

‏ (127)--- چهل حدیث-- 500‏

‏(128)--- چهل حدیث-- 500- 503‏

‏(129)--- چهل حدیث-- 503- 504‏

‏(130)--- چهل حدیث-- 499- 500‏

‏(131)--- آداب الصلوة-- 180- 181‏

‏(132)--- آداب الصلوة-- 206- 207‏

‏(133)--- آداب الصلوة-- 203‏

‏(134)--- آداب الصلوة-- 205‏

‏(135)--- آداب الصلوة-- 208- 209‏

‏(136)--- آداب الصلوة-- 213- 214‏

‏(137)--- آداب الصلوة-- 220- 221‏

‏(138)--- شرح حدیث جنودعقل و جهل-- 90- 91‏

‏(139)--- شرح حدیث جنودعقل و جهل-- 105- 107‏

‏(140)- 26/ 4/ 63- نامه به آقای سید احمد خمینی- صحیفه امام- 18- 513‏

‏(141)--- آداب الصلوة-- 299- 301‏

‏(142)--- آداب الصلوة-- 316- 318‏

‏(143)--- آداب الصلوة-- 346‏

‏(144)--- تفسیر سوره حمد-- 173‏

‏(145)- 11/ 3/ 60- بیانات امام در جمع اقشار مختلف مردم تبریز- صحیفه امام- 14- 387‏

‏(146)- 20/ 9/ 63- بیانات امام در دیدار با مسئولین کشور- صحیفه امام- 19- 112‏

‏(147)- 19/ 8/ 66- بیانات امام در جمع مسئولین کشور- صحیفه امام- 20- 408- 409‏

‏(148)--- شرح دعای سحر-- 56- 57‏

‏(149)--- شرح دعای سحر-- 38‏


کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 283

‏ (150)--- شرح دعای سحر-- 37‏

‏(151)--- شرح دعای سحر-- 59‏

‏(152)--- آداب الصلوة-- 195- 197‏

‏(153)--- آداب الصلوة-- 199‏

‏(154)--- آداب الصلوة-- 201‏

‏(155)--- آداب الصلوة-- 201- 202‏

‏(156)- 11/ 3/ 60- بیانات در جمع اقشار مختلف مردم تبریز- صحیفه امام- 14- 388- 389‏

‏(157)--- شرح دعای سحر-- 59- 60‏

‏(158)--- شرح حدیث جنودعقل و جهل-- 60- 61‏

‏(159)- 21/ 3/ 59- بیانات در جمع مدیران صندوقهای قرض الحسنه- صحیفه امام- 12- 420- 421‏

‏(160)--- کشف اسرار-- 321- 323‏

‏(161)--- چهل حدیث-- 351‏

‏(162)--- کشف اسرار-- 322‏

‏(163)- 22/ 3/ 63- نامه به خانم فاطمه طباطبایی- صحیفه امام- 18- 447‏

‏(164)--- شرح دعای سحر-- 58- 59‏

‏(165)--- آداب الصلوة-- 181‏

‏(166)--- تفسیر سوره حمد-- 138- 139‏

‏(167)--- تفسیر سوره حمد-- 141‏

‏(168)- 21/ 2/ 62- بیانات در جمع مسئولین کشور- صحیفه امام- 17- 431‏

‏(169)- 1/ 10/ 62- بیانات در جمع مردم و مسئولین کشور- صحیفه امام- 18- 262- 263‏

‏(170)- 5/ 6/ 64- بیانات امام در جمع اعضای جامعه مدرسین واساتید دانشگاه- صحیفه امام- 19- 355- 356‏

‏(171)- 9/ 9/ 64- بیانات امام در جمع مسئولین کشور- صحیفه امام- 19- 438‏


کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 284

‏ (172)- 4/ 1/ 65- بیانات امام در جمع مسئولین کشور- صحیفه امام- 20- 20- 21‏

‏(173)- 16/ 5/ 65- پیام امام به زائران بیت اللَّه الحرام- صحیفه امام- 20- 92- 93‏

‏(174)--- چهل حدیث-- 194- 195‏

‏(175)--- چهل حدیث-- 659- 660‏

‏(176)--- آداب الصلوة-- 302‏

‏(177)--- آداب الصلوة-- 185- 186‏

‏(178)--- شرح حدیث جنودعقل و جهل-- 63‏

‏(179)- 7/ 3/ 62- بیانات امام در جمع مسئولین کشور- صحیفه امام- 17- 458- 459‏

‏(180)- 27/ 6/ 62- بیانات در جمع مسئولان و اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 18- 119- 120‏

‏(181)- 1/ 10/ 62- بیانات امام در جمع مردم و مسئولین کشور- صحیفه امام- 18- 261‏

‏(182)--- آداب الصلوة-- 192- 195‏

‏(183)--- آداب الصلوة-- 171‏

‏(184)--- تفسیر سوره حمد-- 93- 95‏

‏(185)- 21/ 2/ 62- بیانات امام در جمع مسئولین کشور- صحیفه امام- 17- 432‏

‏(186)- 18/ 5/ 63- بیانات امام در جمع مسئولین کشوری و لشکری- صحیفه امام- 19- 7- 8‏

‏(187)- 6/ 7/ 56- هشدار به روحانیون حوزه نجف- صحیفه امام- 3- 221‏

‏(188)- 13/ 8/ 56- نامه تشکر به آقای یاسر عرفات- صحیفه امام- 3- 254‏

‏(189)- 12/ 8/ 58- بیانات امام در جمع پاسداران خراسان- صحیفه امام- 10- 460‏

‏(190)- 12/ 8/ 58- بیانات امام در جمع پاسداران خراسان- صحیفه امام- 10- 459‏

‏(191)- 21/ 9/ 58- بیانات امام در جمع مردم استان اصفهان- صحیفه امام- 11- 216- 217‏

‏(192)--- آداب الصلوة-- 199- 200‏

‏(193)--- تفسیر سوره حمد-- 95- 96‏

‏(194)- مرداد 1356- پیام به عموم مردم- صحیفه امام- 3- 205-‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 285
‏(195)- 24/ 11/ 56- پیام امام به اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا- صحیفه امام- 3- 324‏

‏(196)- 23/ 3/ 58- بیانات امام در جمع دانشجویان تهران- صحیفه امام- 8- 143‏

‏(197)- 29/ 5/ 58- پیام به نمایندگان مجلس خبرگان و مردم- صحیفه امام- 9- 309‏

‏(198)- 12/ 8/ 58- بیانات امام در جمع پاسداران خراسان- صحیفه امام- 10- 459- 460‏

‏(199)- 8/ 2/ 61- نامه اخلاقی و عرفانی به آقای سید احمدخمینی- صحیفه امام- 16- 209‏

‏(200)- 23/ 2/ 63- بیانات امام در جمع شرکت کنندگان کنگره جهانی ائمه جمعه- صحیفه امام- 18- 423‏

‏(201)- 2/ 1/ 42- بیانات در جمع روحانیون قم- صحیفه امام- 1- 166‏

‏(202)- 18/ 12/ 57- بیانات امام در قبرستان بقیع قم- صحیفه امام- 6- 360‏

‏(203)- 9/ 3/ 58- بیانات امام در جمع روحانیون سبزوار ...- صحیفه امام- 8- 27‏

‏(204)- 20/ 9/ 60- پیام امام به مناسبت شهادت آیت اللَّه دستغیب- صحیفه امام- 15- 418‏

‏(205)- 15/ 3/ 60- پیام امام به ملت ایران- صحیفه امام- 14- 403‏

‏(206)- 3/ 12/ 64- پیام امام به ملت ایران- صحیفه امام- 19- 496‏

‏(207)- 15/ 3/ 68- وصیتنامه سیاسی- الهی امام خمینی- صحیفه امام- 21- 397‏

‏(208)- 30/ 2/ 59- بیانات امام در جمع نمایندگان شیعیان جنوب لبنان- صحیفه امام- 12- 322‏

‏(209)- 10/ 10/ 58- بیانات امام در جمع کفن پوشان شهرکرد و بابل- صحیفه امام- 11- 512‏

‏(210)- 12/ 8/ 59- بیانات امام در جمع دانشجویان مسلمان پیروخط امام- صحیفه امام- 13- 308‏

‏(211)- 11/ 10/ 59- بیانات امام در جمع دانشجویان تبریز و ...- صحیفه امام- 13- 469‏

‏(212)- 9/ 4/ 60- پیام امام به مناسبت شهادت 72 تن- صحیفه امام- 15- 1‏

‏(213)- 9/ 6/ 60- بیانات امام در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 15- 134‏

‏(214)- 21/ 6/ 60- پیام امام به مناسبت شهادت آیت اللَّه مدنی- صحیفه امام- 15- 227‏


کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 286

‏ (215)- 7/ 7/ 60- بیانات امام در جمع نمایندگان شوراهای اسلامی روستایی سراسر کشور- صحیفه امام- 15- 258‏

‏(216)- 2/ 3/ 58- بیانات امام در جمع فرهنگیان و دانشجویان اهواز- صحیفه امام- 7- 457- 460‏

‏(217)- 2/ 3/ 58- بیانات امام در جمع فرهنگیان و دانشجویان اهواز- صحیفه امام- 7- 459- 460‏

‏(218)- 4/ 3/ 58- بیانات امام در جمع عشایر کهنوج- صحیفه امام- 7- 487‏

‏(219)- 8/ 3/ 58- بیانات امام در جمع پاسداران دشت مغان و ...- صحیفه امام- 7- 531‏

‏(220)- 27/ 3/ 58- بیانات امام در دیدار با جامعه وعاظ تهران- صحیفه امام- 8- 191‏

‏(221)- 6/ 5/ 66- پیام امام به زائران بیت اللَّه الحرام- صحیفه امام- 20- 323‏

‏(222)- 15/ 3/ 68- وصیتنامه سیاسی- الهی امام خمینی- صحیفه امام- 21- 397‏

‏(223)- 16/ 3/ 58- بیانات امام در جمع دانشجویان شیراز- صحیفه امام- 8- 64‏

‏(224)- 4/ 4/ 58- بیانات امام در جمع پاسداران قرچک ورامین- صحیفه امام- 8- 283‏

‏(225)- 13/ 4/ 58- بیانات امام در جمع پاسداران آباده- صحیفه امام- 8- 416‏

‏(226)- 29/ 4/ 58- بیانات امام در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 9- 166‏

‏(227)- 28/ 2/ 60- بیانات امام در جمع پرسنل نیروی دریایی- صحیفه امام- 14- 350‏

‏(228)- 25/ 3/ 60- بیانات امام در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 14- 457‏

‏(229)- 15/ 6/ 60- پیام امام به مسلمانان جهان و ...- صحیفه امام- 15- 169‏

‏(230)- 2/ 7/ 60- پیام امام به ملت ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری- صحیفه امام- 15- 249‏

‏(231)- 20/ 10/ 60- بیانات امام در جمع میهمانان خارجی هفته وحدت- صحیفه امام- 15- 473‏

‏(232)- 14/ 11/ 60- سخنرانی در جمع ائمه جمعه خوزستان- صحیفه امام- 16- 13‏

‏(233)- 18/ 12/ 57- بیانات امام در قبرستان بقیع قم- صحیفه امام- 6- 364‏

‏(234)- 16/ 2/ 58- بیانات امام در جمع بانوان جنوب شهر تهران- صحیفه امام- 7- 192‏


کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 287

‏ (235)- 26/ 1/ 58- بیانات امام در جمع پرسنل ارتش- صحیفه امام- 7- 23- 24‏

‏(236)- 5/ 2/ 58- بیانات امام خطاب به سفیر تونس در ایران- صحیفه امام- 7- 124‏

‏(237)- 5/ 2/ 58- بیانات امام در جمع کارکنان گمرک- صحیفه امام- 7- 136‏

‏(238)- 5/ 2/ 58- بیانات امام در جمع معلمان مدرسه قران پاوه- صحیفه امام- 7- 131‏

‏(239)- 29/ 12/ 58- پیام رادیو- تلویزیونی به ملت ایران در آغازسال نو- صحیفه امام- 12- 197- 198‏

‏(240)- 24/ 12/ 60- بیانات امام در جمع گروهی از پرسنل هوانیروز و ...- صحیفه امام- 16- 105‏

‏(241)- 4/ 8/ 43- پیام امام به ملت ایران و ...- صحیفه امام- 1- 411‏

‏(242)- 23/ 8/ 44- بیانات امام در جمع علمای نجف- صحیفه امام- 2- 35‏

‏(243)- 19/ 7/ 51- پیام به عموم مسلمین و دولتهای عربی و ...- صحیفه امام- 2- 460‏

‏(244)- 19/ 11/ 57- بیانات امام در جمع پرسنل نیروی هوایی- صحیفه امام- 6- 101‏

‏(245)- 17/ 1/ 58- بیانات امام در جمع مبارزین کشورهای اسلامی- صحیفه امام- 6- 503‏

‏(246)- 17/ 1/ 58- بیانات امام در جمع مبارزین کشورهای اسلامی- صحیفه امام- 6- 504‏

‏(247)- 30/ 2/ 59- بیانات امام در جمع شیعیان جنوب لبنان- صحیفه امام- 12- 318- 319‏

‏(248)- 2/ 3/ 58- بیانات امام در جمع مردم کرمانشاه- صحیفه امام- 7- 452‏

‏(249)- 20/ 6/ 58- بیانات امام در جمع سران عشایر سرپل ذهاب- صحیفه امام- 9- 488‏

‏(250)- 23/ 6/ 58- بیانات امام در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 9- 536‏

‏(251)- 29/ 6/ 61- پیام امام به مناسبت عید سعید قربان- صحیفه امام- 16- 516‏

‏(252)- 10/ 7/ 58- بیانات امام در جمع کارکنان مخابرات- صحیفه امام- 10- 203‏

‏(253)- 9/ 10/ 58- بیانات امام در جمع پرسنل نیروی هوایی- صحیفه امام- 11- 486‏

‏(254)- 27/ 6/ 60- پیام امام به ملت ایران به مناسبت هفته جنگ- صحیفه امام- 15- 240‏

‏(255)- 16/ 5/ 65- پیام امام به زائران بیت اللَّه الحرام- صحیفه امام- 20- 91- 92‏

‏(256)--- کشف اسرار-- 334‏

‏(257)- 29/ 11/ 56- بیانات امام در جمع روحانیون ...- صحیفه امام- 3- 348‏

‏(258)- 21/ 11/ 60- بیانات امام در جمع میهمانان خارجی- صحیفه امام- 16- 38- 39‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 288
‏(259)- 1/ 10/ 62- بیانات امام در دیدار با مسئولین کشور- صحیفه امام- 18- 266- 267‏

‏(260)- 18/ 1/ 58- بیانات امام در جمع کارکنان ذوب آهن- صحیفه امام- 6- 509‏

‏(261)- 29/ 9/ 58- بیانات امام در جمع دانشجویان دانشگاه شیراز- صحیفه امام- 11- 353‏

‏(262)- 4/ 2/ 62- بیانات امام در جمع گروهی از کارگران ...- صحیفه امام- 17- 413‏

‏(263)- 15/ 6/ 62- بیانات امام در جمع اعضای ستاد انقلاب فرهنگی- صحیفه امام- 18- 105‏

‏(264)- 5/ 6/ 64- بیانات امام در جمع مسئولین کشور- صحیفه امام- 19- 357‏

‏(265)- 28/ 9/ 66- نامه عرفانی- اخلاقی به آقای سید احمدخمینی- صحیفه امام- 20- 441‏

‏(266)- 13/ 3/ 42- بیانات امام در جمع روحانیون و اهالی قم- صحیفه امام- 1- 243- 244‏

‏(267)- 4/ 8/ 43- پیام امام به ملت ایران- صحیفه امام- 1- 411‏

‏(268)- 26/ 1/ 46- نامه سرگشاده امام به هویدا- صحیفه امام- 2- 126‏

‏(269)--- ولایت فقیه-- 116‏

‏(270)- 17/ 5/ 51- پیام امام به دانشجویان مسلمان مقیم خارج- صحیفه امام- 2- 438‏

‏(271)- 19/ 7/ 51- پیام به عموم مسلمین و دولتهای عربی و ...- صحیفه امام- 2- 461‏

‏(272)- 24/ 12/ 51- پاسخ امام به انجمن اسلامی دانشجویان مقیم خارج- صحیفه امام- 2- 487- 488‏

‏(273)- 23/ 7/ 57- بیانات امام در جمع ایرانیان مقیم پاریس درباره توطئه بر علیه اسلام و روحانیت- صحیفه امام- 4- 19‏

‏(274)- 30/ 7/ 57- بیانات امام در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 98‏

‏(275)- 8/ 8/ 57- بیانات امام در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 216‏

‏(276)- 8/ 8/ 57- بیانات امام در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 214- 215‏

‏(277)- 14/ 8/ 57- بیانات امام در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 316- 317‏

‏(278)- 16/ 12/ 57- بیانات امام در جمع نمایندگان مجلس قطر- صحیفه امام- 6- 336- 337‏

‏(279)- 27/ 12/ 57- بیانات امام در جمع ارتشیان- صحیفه امام- 6- 382‏


کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 289

‏ (280)- 30/ 2/ 58- بیانات امام در جمع نمایندگان مردم بحرین وپاکستان- صحیفه امام- 7- 393‏

‏(281)- 26/ 8/ 59- بیانات امام در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 13- 360‏

‏(282)- 15/ 3/ 68- وصیتنامه سیاسی- الهی امام خمینی- صحیفه امام- 21- 393- 396‏

‏(283)--- کشف اسرار-- 220‏

‏(284)- 18/ 6/ 43- بیانات در جمع مردم قم- صحیفه امام- 1- 376- 377‏

‏(285)- 17/ 5/ 51- پیام به دانشجویان مسلمان مقیم خارج- صحیفه امام- 2- 438- 439‏

‏(286)- 30/ 2/ 59- بیانات امام در جمع اعضای کادر مرکزی جنبش امل لبنان- صحیفه امام- 12- 320‏

‏(287)- 30/ 4/ 58- بیانات امام در جمع دانشجویان بابل- صحیفه امام- 9- 177- 178‏

‏(288)- 28/ 7/ 59- بیانات امام در جمع سفرای کشورهای اسلامی- صحیفه امام- 13- 275‏

‏(289)- 10/ 4/ 60- بیانات امام در جمع روحانیون تهران- صحیفه امام- 15- 10- 11‏

‏(290)- 18/ 7/ 60- پیام به پادشاه عربستان سعودی- صحیفه امام- 15- 290- 291‏

‏(291)- 21/ 11/ 60- بیانات امام در جمع میهمانان خارجی- صحیفه امام- 16- 33- 34‏

‏(292)- 21/ 11/ 60- بیانات امام در جمع میهمانان خارجی- صحیفه امام- 16- 38- 39‏

‏(293)- 25/ 5/ 62- بیانات امام در جمع وزیر، مسئولان وزارت ارشاد اسلامی و روحانیون کاروانهای حج- صحیفه امام- 18- 55‏

‏(294)- 29/ 4/ 67- پیام امام به مناسبت سالگرد کشتار خونین درمکه- صحیفه امام- 21- 77- 78‏

‏(295)--- کشف اسرار-- 10‏

‏(296)--- کشف اسرار-- 110‏

‏(297)- 12/ 2/ 42- بیانات در جمع روحانیون قم- صحیفه امام- 1- 209‏

‏(298)- 15/ 8/ 41- تلگراف امام به اسداللَّه علم- صحیفه امام- 1- 90‏

‏(299)- آذر 1341- نامه در پاسخ به استفتاء اصناف قم- صحیفه امام- 1- 108- 109‏

‏(300)- 2/ 11/ 41- پیام به جمعی از متدینین تهران- صحیفه امام- 1- 137‏


کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 290

‏ (301)- 22/ 12/ 41- پیام امام به ملت ایران- صحیفه امام- 1- 153‏

‏(302)- اردیبهشت- 1342- نامه امام در پاسخ علمای یزد- صحیفه امام- 1- 186‏

‏(303)- 12/ 2/ 42- پیام به بازرگانان و اصناف همدان- صحیفه امام- 1- 199‏

‏(304)- 16/ 2/ 42- پیام به علمای اعلام و فقهای همدان- صحیفه امام- 1- 220‏

‏(305)- 18/ 1/ 43- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 1- 262‏

‏(306)- 4/ 8/ 43- پیام امام به روحانیون و ملت ایران- صحیفه امام- 1- 410- 411‏

‏(307)- 26/ 1/ 46- نامه سرگشاده امام به هویدا- صحیفه امام- 2- 123- 124‏

‏(308)- 29/ 11/ 56- بیانات امام در جمع روحانیون ...- صحیفه امام- 3- 345- 346‏

‏(309)- 13/ 1/ 42- پیام به علمای اعلام تهران- صحیفه امام- 1- 178‏

‏(310)- 13/ 8/ 56- پاسخ امام به تلگراف تسلیت یاسر عرفات- صحیفه امام- 3- 255‏

‏(311)- 23/ 4/ 58- بیانات امام در جمع اعضای جامعه ورزش اصفهان- صحیفه امام- 9- 78‏

‏(312)- 7/ 6/ 58- بیانات امام در جمع اهالی عشایر جوانرود و ...- صحیفه امام- 9- 361‏

‏(313)- 26/ 1/ 43- بیانات امام در جمع اقشار مردم- صحیفه امام- 1- 302- 303‏

‏(314)- 18/ 6/ 43- بیانات در جمع مردم قم- صحیفه امام- 1- 381‏

‏(315)- بهمن 1349- پیام امام به زائران بیت اللَّه الحرام- صحیفه امام- 2- 324‏

‏(316)- 24/ 12/ 51- پاسخ امام به دانشجویان مسلمان مقیم اروپا وامریکا و کانادا- صحیفه امام- 2- 488- 489‏

‏(317)- 21/ 8/ 50- پیام امام به ملت شریف ایران- صحیفه امام- 2- 396- 397‏

‏(318)- 23/ 12/ 51- پیام امام به علما و وعاظ و امت مسلمان ایران- صحیفه امام- 2- 482- 483‏

‏(319)- 21/ 12/ 53- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 3- 75‏

‏(320)- 2/ 11/ 56- پیام امام به ملت ایران- صحیفه امام- 3- 317‏

‏(321)- 8/ 3/ 58- بیانات امام در جمع اعضای هیأت قائمیه تهران- صحیفه امام- 8- 11- 12‏


کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 291

‏ (322)- 25/ 9/ 58- بیانات امام در جمع معلولین انقلاب اسلامی- صحیفه امام- 11- 287- 288‏

‏(323)- 7/ 10/ 58- بیانات خطاب به پروفسور الگار امریکایی- صحیفه امام- 11- 455‏

‏(324)- 15/ 10/ 58- بیانات امام در جمع نمایندگان ارامنه ایران- صحیفه امام- 12- 38‏

‏(325)- 4/ 4/ 59- بیانات امام در جمع اعضای شوراهای اسلامی کارگران و پرسنل ارتش- صحیفه امام- 12- 466- 467‏

‏(326)- 4/ 7/ 62- بیانات امام در جمع مسئولین کشور- صحیفه امام- 18- 158‏

‏(327)- 21/ 6/ 59- پیام امام به زائران بیت اللَّه الحرام- صحیفه امام- 13- 209‏

‏(328)- 5/ 10/ 59- بیانات امام در جمع عشایر خوزستان- صحیفه امام- 13- 444‏

‏(329)- 25/ 3/ 60- بیانات امام در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 14- 449‏

‏(330)- 25/ 3/ 60- بیانات امام در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 14- 451- 452‏

‏(331)- 25/ 3/ 60- بیانات امام در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 14- 456‏

‏(332)- 25/ 3/ 60- بیانات امام در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 14- 459‏

‏(333)- 25/ 3/ 60- بیانات امام در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 14- 458- 459‏

‏(334)- 25/ 3/ 60- بیانات امام در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 14- 460- 461‏

‏(335)- 4/ 3/ 58- بیانات امام در جمع بانوان سازمان حمایت ازخانواده و ...- صحیفه امام- 7- 485- 486‏

‏(336)- 1/ 10/ 58- بیانات امام در جمع گروهی از دانشجویان- صحیفه امام- 11- 370‏

‏(337)- 10/ 10/ 58- بیانات امام در جمع کفن پوشان شهرکرد وبابل- صحیفه امام- 11- 513‏

‏(338)- 4/ 3/ 58- بیانات امام در جمع بانوان سازمان ...- صحیفه امام- 7- 485‏

‏(339)- 1/ 4/ 60- بیانات امام در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 14- 484‏

‏(340)- 31/ 6/ 60- پیام امام به مناسبت آغاز سال تحصیلی- صحیفه امام- 15- 246- 247‏

‏(341)- 4/ 8/ 60- بیانات امام در جمع وعاظ تهران و ...- صحیفه امام- 15- 331‏

‏(342)- 17/ 6/ 61- پیام امام به مناسبت سالگرد هفده شهریور- صحیفه امام- 16- 486‏

‎ ‎

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 292