فهارس

فهرست تفصیلی

فهرست تفصیلی

‏ ‏

عنوان صفحه

‏بخش اول: هویت قرآن ‏

‏فصل اوّل: منزلت قرآن 3‏

‏قرآن مستجمع تمامی کمالات 3‏

‏قرآن، بزرگترین مظهر رحمت حق 3‏

‏قرآن، تجلّی جمال و جلال 3‏

‏قرآن، صورت اسم اعظم 4‏

‏همراهی قرآن ناطق با قرآن نازل 5‏

‏مراتب سرّ و تنزّل قرآن 6‏

‏قرآن، تجلّی تامّ اسما و صفات 6‏

‏قرآن، سرّ بین حق و رسول اکرم (ص) 6‏

‏قرآن، صورت کتبیه حضرت غیب 6‏

‏قرآن، معرف انسان کامل 7‏

‏رشحه ای از عظمت قرآن 7‏


کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 247

‏حقیقت قرآن 8‏

‏عظمت متکلم وحی 8‏

‏عظمت رسول وحی 9‏

‏عظمت متحمّل وحی 10‏

‏عظمت حافظ وحی 10‏

‏عظمت شارح وحی 10‏

‏عظمت زمان وحی 10‏

‏جامعیت قرآن 10‏

فصل دوم: مقاصد و مطالب مهم قرآن 13

‏قرآن سازنده انسان 13‏

‏مقصد نزول در قرآن 13‏

‏قرآن، رساننده انسان به مقام قرب 14‏

‏قرآن، هادی به سُبُل سلامت 14‏

‏قرآن، راهنمای مقاصد عالی 15‏

‏قرآن، منعکس کننده معنویت در مادیت 15‏

‏قرآن، سفره گسترده الهی 16‏

‏قرآن، نقطه جمع همه مسلمانان 16‏

‏قرآن، مفتاح معرفت الهی 16‏

‏قرآن، داعی به معرفت خدا 16‏

‏قرآن، معرّف حق تعالی 17‏

‏قرآن، ناشر توحید و معارف 17‏

‏قرآن، حاوی علم به ذات و صفات 17‏

‏قرآن، توصیف کننده حق تعالی 17‏

‏قرآن، عامل تحول معنوی و عرفانی 18‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 248
‏معرفت خدا، آرمان اصلی وحی 19‏

مطالب مهم قرآن 19

‏احوال کفّار و معاندین 19‏

‏مجاهدات اصحاب پیغمبر (ص) 19‏

‏قوانین و آداب و سنن 20‏

‏معاد و ثواب و عقاب 20‏

‏کیفیت استدلالات قرآن 21‏

‏تهذیب نفس 21‏

‏قصص انبیا و اولیا 22‏

فصل سوم: جامعیت قرآن 23

‏جهان شمولی قوانین قرآن 23‏

‏قرآن، در بردارنده قوانین کلّی 24‏

‏اجتماعیات و عبادیات در قرآن 24‏

‏قرآن تبیان همه چیز 25‏

‏قرآن و سنّت حاوی همه نیازها 25‏

‏قرآن، مربّی انسانها 25‏

‏فرق قوانین الهی با قوانین بشری 26‏

‏قرآن و سعادت دنیا و آخرت 26‏

‏قرآن، معلّم انسانها 27‏

‏مادیات و معنویات در قرآن 27‏

‏تأمین رفاه مردم در قرآن 27‏

‏قرآن، کتاب همه اعصار 28‏

‏قرآن نسخه تربیت بشر 28‏

‏قرآن، اتصال دهنده معنویت به مادیت 28‏


کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 249

‏قرآن، جامع تمام مصالح انسانی 29‏

‏قرآن، راهنمای همیشگی 29‏

‏قرآن، شامل همه معارف 29‏

فصل چهارم: دعوت قرآن 31

‏روش دعوت قرآن 31‏

‏تکرار و اثر تربیتی آن 31‏

‏به کارگیری روشهای مختلف در تربیت 31‏

‏قصص انبیا و اثر تربیتی آن 33‏

‏بیان معارف و مواعظ 34‏

‏تلقین و تأثیر تربیتی آن 34‏

‏لزوم تکرار برای انسان سازی 35‏

‏تأثیر تکرار در تهذیب نفس 35‏

‏مقصد قصص قرآن 36‏

اهداف دعوت قرآن 36

‏احیای قلوب انسانها 36‏

‏رساندن انسان به کمال انسانیّت 37‏

‏دعوت به معرفت اللَّه 37‏

‏تهذیب نفوس 37‏

‏نجات انسان از نفسانیت 38‏

‏رساندن انسان به اوج کمالات 38‏

‏قرآن، کتاب انسان سازی 39‏

‏تربیت تمام ابعاد انسان 39‏

‏اصلاح فرد و جامعه 39‏

‏توجّه به جنبه الوهیت اشیا 40‏


کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 250

‏تربیت انسان الهی 40‏

‏نجات انسان از حیوانیت 41‏

‏دعوت به صراط مستقیم 41‏

‏قرآن، سازنده تمام مراتب انسان 42‏

دعوت به تشکیل حکومت و اقامه عدل 42

‏قرآن و دعوتهای اجتماعی 43‏

‏اقامه عدل همراه معنویات 43‏

‏دعوت سیاسی در کنار ذکر و عبادت 43‏

‏دعوت عمومی به عدالت 44‏

دعوت به وحدت و برادری 44

‏تکیه قرآن بر وحدت 44‏

‏برادری مسلمین در دنیا و آخرت 45‏

‏برادری مسلمین در قرآن 46‏

‏همکاری بر پایه برادری 46‏

فصل پنجم: اعجاز قرآن 47

‏زندگانی پیغمبر (ص) دلیل اعجاز قرآن 47‏

‏ابعاد مختلف اعجاز قرآن 48‏

‏مبارزه طلبی قرآن 49‏

‏عرفان، بزرگترین معجزه قرآن 49‏

‏امّی بودن پیغمبر (ص) و اعجاز قرآن 50‏

فصل ششم: تحریف قرآن 53

‏تحریف لفظی قرآن 53‏

‏افترای حذف آیات امامت 53‏


کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 251

‏افترای اعتقاد تحریف قرآن به شیعه 54‏

‏ردّ احادیث تحریف قرآن 56‏

‏وجود قرآن به خط ائمه (ع) 58‏

‏عدم هرگونه تغییر در قرآن 58‏

معانی و مراتب مختلف تحریف 59

‏مراتب تحریف مطابق مراتب بطون قرآن 60‏

بخش دوم: علوم قرآن

فصل اول: نزول قرآن 63

‏بعثت پیامبر (ص) و نزول قرآن 63‏

‏نزول قرآن، انگیزه بعثت 63‏

‏تزکیه، انگیزه تلاوت قرآن 63‏

‏بهره برداری همگان از قرآن 64‏

‏ظهور ابعاد قرآن به وسیله تنزّل 64‏

‏بعثت، تبدیل کننده فلسفه یونانی به عرفان شهودی 65‏

‏تحوّل معارف بشری در پرتو بعثت 65‏

‏تصور انسان از درک اسرار بعثت 65‏

‏لزوم نزدیکی بشر به آرمانهای وحی 66‏

کیفیت نزول وحی 66

‏درک وحی با خروج از عالم امکان 67‏

‏مراتب درک وحی الهی 68‏

‏قرآن و اشاره به اسرار وحی 69‏

‏فهم کیفیت وحی، خاصّ اولیا 70‏

‏ابهام در حقیقت نزول و روح الامین 70‏


کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 252

فرشته واسطه وحی 71

‏عظمت جبرئیل امین 71‏

‏مقام روح الامین 72‏

‏تمثّل ملکوتی روح الامین 73‏

‏کیفیت تمثّل جبروتیین و ملکوتیین 74‏

‏قرآن برتر از خیال جبرئیل 74‏

‏عدم درک جبرئیل از حقیقت قرآن 75‏

‏کیفیت وساطت جبرئیل 75‏

‏تناسب بین نزول جبرئیل و روح انبیا (ع) 75‏

رمضان، ماه نزول قرآن 76

‏قرآن، پاداش سیر رسول اللَّه (ص) 76‏

‏گذر قرآن از حجابهای نور 78‏

‏رمضان، ماه وصول ولی اعظم 78‏

‏ورود جبرئیل در دنیا 78‏

‏برکت ماه رمضان 79‏

لیلةالقدر، شب مکاشفه حقایق 79

‏ظهور ملائکه در شب قدر 79‏

‏حقیقت لیلةالقدر 80‏

‏لیلةالقدر، مهمترین شب ضیافت 80‏

‏علّت فضیلت شب قدر 80‏

مراتب و مراحل نزول قرآن 81

‏نزول قرآن در صورت الفاظ 81‏

‏نسبت نزول به خدا و جبرئیل 81‏

‏نسبت آثار و افعال به حق و خلق 82‏

‏وجه صیغه جمع در «إنّا انزلنا» 84‏


کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 253

‏سرّ «هاء» ضمیر در «انزلناه» 84‏

‏نزول قرآن در «بیت المعمور» 85‏

‏نزول قرآن از بطون هفتگانه 85‏

‏نزول قرآن تا مرتبه الفاظ 86‏

‏نزول قرآن بر قلب رسول خدا (ص) 86‏

‏نزول قرآن در حد فهم بشر 87‏

‏نزول قرآن در منازل مختلف 87‏

فصل دوم: قرائت قرآن 89

اهمیّت قرائت قرآن 89

‏تلاوت قرآن، وصیت رسول اکرم (ص) 89‏

‏تدبّر در قرآن 90‏

‏درجات قاریان نسبت به قرائت 90‏

‏ثواب قرائت قرآن 91‏

‏استقرار صورت قرآن در قلب 92‏

‏تحقق باطن ذات قاری به ذکر خدا 92‏

‏سفارش به قرائت 93‏

‏توصیه به قرائت 93‏

‏تأثیر قرائت بدون معرفت 93‏

‏آداب قرائت قرآن 94‏

‏قرائت قرآن و اصلاح نفس 94‏

‏حالات مؤمنین هنگام قرائت قرآن 94‏

‏اخلاص در قرائت 95‏

‏اقسام قاریان 96‏

‏ترتیل در قرائت قرآن 98‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 254
‏قرائت قرآن با حزن 100‏

‏تفکّر و تدبّر، ادب قرائت قرآن 100‏

‏تعظیم قرآن در هنگام قرائت 101‏

‏تطبیق احوال قاری با قرآن 102‏

‏حضور قلب 103‏

‏طلب طریق مستقیم 103‏

‏نتیجه تفکر در قرآن 104‏

‏عرضه خود بر قرآن 105‏

‏اکتفای قاری به تجوید و تحسین 105‏

‏استعاذه به هنگام قرائت 106‏

‏ترک دنیا برای وصول به حقایق قرآن 107‏

‏تحصیل طهارت باطن برای قرائت قرآن 107‏

‏سفارش به مطالعه سوره حشر 108‏

ثواب قرائت بعضی سوره ها 108

‏ثواب قرائت سوره حمد 109‏

‏ثواب قرائت سوره توحید 111‏

‏سفارش به قرائت سوره توحید 112‏

‏ثواب قرائت سوره قدر 113‏

فصل سوم: فهم قرآن 115

قرآن فراخور فهم همگان 115

‏قرآن، سفره گسترده الهی 115‏

‏قرآن برای استفاده همگان 116‏

‏قرآن، سفره ازلی و ابدی 117‏

‏زبان قرآن، زبان همه طبقات 117‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 255
شرایط فهم قرآن 117

‏طهارت روح و کشف سرّالهی 117‏

‏طهارت از رجس طبیعت برای درک حقایق قرآن 118‏

‏شرح صدر، گشایش باب تأویل 119‏

‏تجلّی قرآن بر اثر پاکی درون 120‏

حجب استفاده از قرآن 120

‏خودبینی، حجاب فهم قرآن 121‏

‏حجاب اصطلاحات 122‏

‏آرای فاسد، مانع درک قرآن 122‏

‏جمود بر اقوال مفسّرین 123‏

‏گناه، حجابی بزرگ 123‏

‏حبّ دنیا پرده ای بر روی قلب 124‏

‏حجاب خودبینی 125‏

مراتب فهم قرآن 126

‏جمع بین ظاهر و باطن در فهم قرآن 126‏

‏فهم مختلف افراد از قرآن 127‏

‏فهم کامل قرآن برای انسان کامل 128‏

اقسام آیات قرآن و فهم آن 128

‏محکم و متشابه 128‏

‏فهم علوم عقلی از قرآن 128‏

‏آیات علمی و عملی 129‏

حروف مقطعه و فهم آن 129

‏حروف مقطعه، رمز میان محبّ و محبوب 129‏

‏رمزی بودن فهم قرآن 130‏

‏حروف مقطعه اسرار عاشق و معشوق 130‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 256
عالمان حقیقی قرآن 131

‏ائمه (ع) حامل ظاهر و باطن قرآن 131‏

‏فهم حقیقت قرآن، مخصوص اولیا (ع) 132‏

‏معرفت کامل برای مَن خوطِبَ بِهِ 132‏

‏مشاهده حقیقت قرآن توسط نبی (ص) 133‏

‏کشف ابعاد قرآن با نزول از مقام غیب 133‏

‏«من خوطب به» درک کننده حقایق قرآن 134‏

‏تفاوت استفاده پیغمبر و دیگران از قرآن 136‏

‏قرآن، مبدأ تمامی معارف 137‏

‏علی (ع) عارف به قرآن 137‏

‏درک خلّص اولیا (ع) از قرآن 138‏

فهم اهل معرفت و متعمقان آخرالزمان 139

‏قرآن شامل نهایت معرفت 139‏

‏معارف عالیه برای خواص اهل معرفت 140‏

‏لطایف علوم الهی برای اهل معرفت 141‏

‏فهم معارف توحیدی قرآن 141‏

‏فهم اهل معرفت از توحید قرآن 142‏

‏لزوم ذوق عرفانی، برای درک قرآن 143‏

‏آیات مخصوص اهل معرفت 146‏

‏سوره توحید و حدید برای متعمقان آخرالزمان 146‏

فصل چهارم: تفسیر قرآن 147

شرایط تفسیر و مفسّر 147

‏وظیفه مفسّر، بیان مقصد نزول 147‏

‏نحوه تفسیرنویسی 148‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 257
‏انحصار به بحث الفاظ در تفسیر قرآن 150‏

‏مشربهای مختلف تفسیری 150‏

‏عظمت قرآن، برتر از فهم مفسرین 152‏

‏نبود تفسیر حقیقی از قرآن 152‏

یکسونگری در تفسیر قرآن 153

‏تفسیرهای یک بعدی 153‏

‏تفسیر انحرافی از قرآن 154‏

‏وارونه جلوه دادن اسلام 154‏

‏توجیه معنوی در همه مطالب 155‏

‏تأویل مادیات به معنویات و برعکس 155‏

تفسیر به رأی 156

‏تفکّر در قرآن و تفسیر به رأی 157‏

‏تفسیربه رأی در آیات احکام 158‏

‏ممنوعیت تفسیر به رأی 158‏

‏هشدار به نویسندگان و متفکران 159‏

‏دخالت آرای شخصی در تفسیر قرآن 159‏

‏مجازات مفسّر به رأی 160‏

‏تفسیر قرآن توسط ناآشنایان 160‏

‏منافقین و تفسیر قرآن 161‏

‏انزوای قرآن، نتیجه تفسیر به رأی 161‏

‏عدم تأویل قرآن به وسیله رأی 162‏

بخش سوم: مردم و قرآن

‏فصل اوّل: صبر و استقامت در دفاع از قرآن 165‏


کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 258

صبر و استقامت اولیا در دفاع از قرآن 165

‏جانبازی برای حفظ احکام قرآن 165‏

‏فداکاری ائمه (ع) برای حفظ و ترویج قرآن 165‏

‏لزوم فداکاری برای قرآن 165‏

‏شهادت، میراث پیامبر و ائمه (ع) 166‏

‏شهادت سیدالشهدا (ع) سرآغاز حیات ابدی قرآن 166‏

‏فداکاری شیعیان در راه اسلام و قرآن 166‏

‏حبس و تبعید ائمه (ع) برای حکومت عدل 167‏

لزوم صبر و استقامت در دفاع از قرآن 167

‏پیروزی در گرایش به قرآن 167‏

‏فداکاری در راه قرآن افتخار ما 168‏

‏حفظ قرآن برتر از هر چیز 168‏

‏احیای قرآن در پرتو صبر 168‏

‏آمادگی برای شهادت در راه اجرای احکام قرآن 169‏

‏ترور و قیام ملّت 169‏

‏پیروی ملت از سیدالشهدا 169‏

‏شهادت برای تحقق هدف 169‏

فصل دوّم: قیام ملت ایران برای قرآن 171

قیام برای احیای قرآن 171

‏قیام ملّت برای تحقق احکام قرآن 171‏

‏استقلال و آزادی در پناه قرآن 172‏

‏بیزاری از آزادی بدون قرآن 172‏

‏اداره کشور تحت رهبری قرآن 172‏

‏قرآن، تمام هدف ما 173‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 259
‏احیای دستورات قرآن 173‏

‏پیاده کردن مقاصد قرآن و سنّت 173‏

تشکیل حکومت قرآنی 173

‏رفع موانع برای تشکیل حکومت قرآن 174‏

‏اجرای قانون اسلام، تنها مقصد ما 174‏

‏حکومت اسلامی، در بردارنده عدالت 175‏

‏نهضت برای حاکمیت قوانین قرآن 175‏

‏کوشش برای تحقق اهداف قرآن 176‏

‏سختیها و شهادتها برای تحقق قرآن 176‏

‏انقلاب ملّت برای تحقق دولت اسلام 176‏

‏تجدید حیات قرآن در پرتو انقلاب 177‏

‏تبعیت از قرآن و نفی سلطه جویی 177‏

‏مقصد ما، احیای قرآن 178‏

فصل سوّم: پیروزی در پرتو قرآن 179

اتّکای به قرآن، سبب پیروزی ملّت ایران 179

‏اتکال به قرآن، رمز پیروزی ما 179‏

‏تجلّی نور قرآن در قلب ملّت ایران 179‏

‏پرچم قرآن، رمز پیروزی ما 180‏

‏تکیه بر قرآن موجب پیروزی 180‏

‏شکستن سدها با توجّه به قرآن 181‏

‏استقلال و آزادی در پیروی از قرآن 181‏

‏پیروزی ملّت به برکت گرایش به قرآن 181‏

‏قرآن، اسلحه ملّت ایران 182‏

سیادت مسلمین در اتّکای به قرآن 183

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 260
‏نفی بردگی در پناه قرآن 183‏

‏لزوم توجّه به غربت قرآن 183‏

‏عمل به قرآن، تنها راه احیای عظمت مسلمین 184‏

‏سعادت دو جهان در سایه قرآن 184‏

‏شهادت، رمزی قرآنی برای پیروزی 184‏

‏قرآن، هادی و امام ملّت 185‏

‏بیداری ملّتها در پرتو قرآن 185‏

‏عمل به احکام قرآن موجب پیروزی 186‏

‏اسلام حقیقی موجب سعادت دو عالم 186‏

‏اتصال به دریای قرآن 186‏

‏استفاده از نور قرآن 186‏

‏تطبیق با قرآن، معیار حق 187‏

‏پیروزی در پناه قرآن 187‏

‏گرایش به قرآن، موجب دفع ستمکاران 187‏

‏سفارش به بهره وری از برکات قرآن 188‏

فصل چهارم: تطبیق امور با قرآن 189

قرائت قرآن و فهم تکلیف از آن 189

‏سفارش به قرائت و به کارگیری آیات قرآن 189‏

‏قرآن، تعیین کننده تکلیف ما 189‏

‏حضور قرآن در تمام شئون زندگی 190‏

‏فرامین قرآن و رفتار امروز مسلمین 190‏

ارائه و تبلیغ قرآن 190

‏لزوم معرّفی صحیح قرآن 191‏

‏ترویج قرآن، وظیفه ما 191‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 261
‏تجلی نور قرآن در جهان از ایران 191‏

‏تبلیغ قرآن در جهان به زبانهای مختلف 191‏

‏دعوت مردم به آشنایی با قرآن 192‏

‏اجتهاد احکام از قرآن 192‏

فصل پنجم: اجانب و قرآن 193

قرآن سد راه اجانب 193

‏قرآن، سد راه اسرائیل 193‏

‏قرآن، مضرّ به حال امریکا 194‏

‏قرآن، مانع چپاول اجانب 194‏

توطئه های اجانب در مقابله با قرآن 194

‏اسرائیل و تصرف در قرآن 194‏

‏عرضه مکتبهای مختلف برای دوری از قرآن 194‏

‏دور ساختن فرهنگ قرآنی از مجتمع اسلامی 195‏

‏ترویج اسلام انحرافی برای مهجوریت قرآن 195‏

‏حمله همه جانبه علیه قرآن 196‏

‏حربه استعمار برای دوری از قرآن 196‏

‏بی اطلاعی نسل جوان از قرآن 197‏

‏تخدیری معرفی کردن ادیان 197‏

‏قرآن، داعی نبرد با قدرتمندان 198‏

‏تبلیغ سوء افیون بودن دین 199‏

‏جلوگیری از تمسّک مسلمین به قرآن 201‏

‏ایجاد تفرقه برای جدایی از قرآن 201‏

‏جلوگیری از فهم درست قرآن 201‏

‏مخالفت با اساس اسلام و قرآن 202‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 262
فصل ششم: مهجوریت قرآن در میان مسلمین 203

‏مهجوریت ثقل اکبر و کبیر 203‏

‏سرگذشت قرآن پس از پیغمبر (ص) 204‏

‏قرآن در عصر ما 205‏

‏عملی نشدن قانونهای قرآن در جهان 206‏

‏خسران دول اسلامی در دوری از قرآن 206‏

‏دوری از قرآن، علّت بدبختی مسلمین 208‏

‏مهجور کردن قرآن توسط مسلمین 208‏

‏ترویج جدایی دین از سیاست 208‏

‏بزرگترین مشکل مسلمین 209‏

‏دوری از آیات اجتماعی و سیاسی قرآن 209‏

‏جدایی دین و سیاست، تبلیغی علیه قرآن 210‏

‏تفرقه مسلمین، نشانه مهجوریت قرآن 211‏

‏مهجوریت احکام قرآن 211‏

‏عدم توجّه به دعوت قرآن 212‏

‏قرآن در زیر حجابهای خودساخته 212‏

فصل هفتم: رژیم پهلوی و مقابله با قرآن 213

‏مخالفت با ضروریات و احکام قرآن 213‏

‏پایمال کردن محکمات قرآن کریم 213‏

‏مخالفتهای رضاخان با قرآن 213‏

‏حذف سوگند به قرآن 214‏

‏مخالفت با احکام صریح قرآن 215‏

‏توطئه رژیم شاه علیه رسمیت قرآن 215‏

‏وجود خطر بزرگ علیه قرآن 216‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 263
‏رفراندوم اجباری برای مخالفت با قرآن 216‏

‏تجاوز به احکام مسلّم قرآن 217‏

‏حذف شرط اسلام از قاضی 218‏

‏اعلام تساوی حقوق زن و مرد در تمام جهات 218‏

‏حکومت پهلوی در صدد انهدام اساس اسلام 219‏

‏نشر اوراق ضالّه مخالفت با قرآن 219‏

‏تلاش رژیم برای محو قرآن 220‏

‏کاپیتولاسیون، مخالف اسلام و قرآن 220‏

‏استبداد و خودسری، ضربه به قرآن کریم 221‏

‏شناسایی اسرائیل، مخالفت با قرآن 221‏

هتک و بی احترامی به قرآن 222

‏پاره کردن قرآن با شعار جاوید شاه 222‏

‏اهانت به قرآن 222‏

‏مسخره کردن آیات قرآن 222‏

‏آتش زدن قرآن و کتابهای حدیث 223‏

عوامفریبی و تظاهر به حمایت از قرآن 223

‏دانشگاه اسلامی، علیه اسلام و قرآن 224‏

‏همراه داشتن قرآن 224‏

‏نابودی احکام قرآن با تظاهر به اسلام 225‏

‏چاپ قرآن برای ریشه کنی اسلام 225‏

‏سپاه دین، حیله ای در برابر قرآن 226‏

‏نقشه های گوناگون برای نابودی قرآن 227‏

‏ترویج ظاهر قرآن و تغییر تاریخ اسلام 228‏

‏تظاهر به قرآن برای نابودی آن 228‏

‏حفظ آداب ظاهری و از بین بردن محتوای قرآن 228‏


کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 264

‏چاپ قرآن برای عوام فریبی 229‏

‏تظاهر به نماز و قرآن دوستی برای فریب مردم 230‏

‏تظاهر شاه و کارتر به دین 230‏

‏فریب مردم با چاپ قرآن 231‏

‏رضاخان و محمدرضا و از بین بردن قرآن و اسلام 231‏

فصل هشتم: برخورد گروهها و احزاب با قرآن 233

ملّی گراها و نهضت آزادی 233

‏ملّی گرایی برخلاف قرآن کریم 233‏

‏ایجاد تفرقه به نام ملیّت 233‏

‏دعوت به راهپیمایی در برابر حکم قصاص قرآن 234‏

‏قیام جبهه ملّی در برابر قرآن مجید 234‏

‏نهضت آزادی و حکم قصاص قرآن 235‏

‏سکوت نهضت آزادی در برابر مخالفت با قرآن 236‏

‏سرزنش نهضت آزادی در تأیید سَبّ قرآن 237‏

‏دعوت از نهضت آزادی برای جدایی از جبهه ملّی 238‏

منافقین و چپ گرایان 239

‏احزاب و گروههای مقابل قرآن 239‏

‏گروهکها، طرفدار حذف قرآن 240‏

‏گروهکها و ارتجاعی دانستن قرآن 241‏

‏تبلیغات بر ضد قرآن 241‏

‏با نام قرآن، قیام علیه قرآن 242‏

‏تفسیرهای نادرست از قرآن و نهج البلاغه 242‏

‏تمسک به قرآن و نهج البلاغه برای از بین بردن قرآن 244‏

‏منافقین و محکوم کردن احکام قرآن 244‏


کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 265

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 266