بخش سوم: مردم و قرآن

فصل هفتم: رژیم پهلوی و مقابله با قرآن

‏ ‏

‏ ‏

                              فصل هفتم: رژیم پهلوی و مقابله با قرآن

‏ ‏

‏ ‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 213