کتاب نکاح

عدم ثبت ازدواج در دفاتر رسمی

عدم ثبت ازدواج در دفاتر رسمی

[سؤال 10130]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5701

‏2. شما در رساله فرمودید که اگر دو نفر با هم راضی و خانوادۀ ایشان نیز راضی‏‎ ‎‏باشند، طبق شرایط، این دو می توانند همدیگر را عقد کنند یا وکیل بگیرند؛ در حالی که‏‎ ‎‏ارگان های نظامی اگر این نوع زن و شوهری که بدون مدرک هستند را ببینند می گیرند.‏‎ ‎‏لطف کنید فتوا را در رابطه با نظام کشور اسلامی ما بگویید.‏

بسمه تعالی، اگر عقد مطابق با ضوابط شرعی انجام بگیرد، صحیح است؛ ولی مراعات مقررات دولت اسلامی لازم است.

[سؤال 10131]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 7201

‏2. احراز صحت عقد غیر دائمی برای مسئولین انتظامی چه حکمی دارد؟ (در‏‎ ‎‏حالی که هیچ گونه نوشته ای و مدرکی با توجه به مسأله در میان نیست)‏

بسمه تعالی، منظور از سؤال معلوم نیست.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 584