کتاب احیای موات و مشترکات

احکام مشترکات

احکام مشترکات

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 328