بخش سوم: مردم و قرآن

فصل چهارم: تطبیق امور با قرآن

‏ ‏

‏ ‏

                              فصل چهارم: تطبیق امور با قرآن

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 189