بخش سوم: مردم و قرآن

سیادت مسلمین در اتّکای به قرآن

سیادت مسلمین در اتّکای به قرآن

‏ ‏

‏ ‏

نفی بردگی در پناه قرآن 

‏اگر پناه به قرآن و اسلام بیاورید، اجنبی به خود اجازه نمی دهد که‏‎ ‎‏از شما سند بردگی بگیرد؛ اجازه نمی دهد که مفاخر ملی و‏‎ ‎‏اسلامی شما پایمال شود.(241)‏

4 / 8 / 43 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم توجّه به غربت قرآن 

‏تا رؤسای اسلام، وحدت کلمه در خودشان ایجاد نکنند، تا فکر‏‎ ‎‏نکنند بر بدبختیهای ملتهای اسلام، بدبختیهای اسلام، بدبختیهای‏‎ ‎‏احکام اسلام، غربت اسلام و قرآن کریم، سیادت نمی توانند‏‎ ‎‏بکنند. باید فکر کنند، عمل کنند، تا سیادت کنند. و اگر این مطلب‏‎ ‎‏را انجام بدهند، سید دنیا خواهند شد.(242)‏

23 / 8 / 44 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عمل به قرآن، تنها راه احیای عظمت مسلمین 

‏مسئولیت حفظ قوانین الهی و عمل به قرآن کریم که اساس عَوْد‏‎[1]‎‎ ‎

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 183

‏عظمت و مجد اسلام و مسلمین است مسئولیت حفظ وحدت‏‎ ‎‏کلمه و مراعات اخوت ایمانی که ضامن استقلال ممالک اسلامی و‏‎ ‎‏خروج از نفوذ استعمار است؛ مسئولیت گذشتن از منافع شخصی‏‎ ‎‏و فداکاری در راه به دست آوردن آنچه تاکنون به واسطۀ اختلاف‏‎ ‎‏کلمه از دست داده اند؛ مسئولیت سنگین دولتهای ممالک اسلامی‏‎ ‎‏در عمل به قرآن، اسلام و بیرون رفتن از قید استعمار و بودن در‏‎ ‎‏خدمت ملت اسلام؛ مسئولیتهایی که در عصر حاضر شاید از‏‎ ‎‏اعصار گذشته بیشتر باشد.(243)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

19 / 7 / 51

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سعادت دو جهان در سایۀ قرآن 

‏امروز در خدمت امام عصر ـ سلام اللّه علیه ـ و در خدمت قرآن‏‎ ‎‏کریم هستید. «قرآن کریم»ی که سعادت همۀ بشر را بیمه کرده‏‎ ‎‏است. «قرآن کریم»ی که هر کس در زیر بیرق او واقع بشود در دنیا‏‎ ‎‏و آخرت سعید است.(244)‏

19 / 11 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شهادت، رمزی قرآنی برای پیروزی 

‏ملتها باید «رمز» را بفهمند که رمز پیروزی این است که «شهادت»‏‎ ‎‏را آرزو بکنند و به حیات، حیات مادی، دنیایی، حیوانی، ارزش‏‎ ‎‏قائل نباشند. این رمز است که ملتها را می تواند پیش ببرد، این‏‎ ‎‏رمزی است که قرآن آورده است و ملتهای عرب را، در صورتی که‏‎ ‎‏در کمال ضعف بودند، بر دولتهای بزرگ سلطه داد. قرآن انسان‏‎ ‎‏ساخت؛ یک انسان الهی ساخت که با آن قدرت الهی پیشبرد کرد،‏‎ ‎‏و کمتر از نیم قرن بر امپراتوریها غلبه کرد. باید این رمز را پیدا کرد:‏‎ ‎

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 184

‏باید تابع قرآن شد. باید «انسان قرآنی» ایجاد کرد. ملتها باید‏‎ ‎‏«صورت قرآن» بشوند تا بتوانند پیش ببرند.(245)‏

17 / 1 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قرآن، هادی و امام ملّت 

‏من توصیه می کنم به همۀ اقشار انسانی و به همۀ اقشار مسلمین و‏‎ ‎‏به همۀ اقشار عرب که اگر بخواهند اینها غلبه کنند بر مشکلاتشان،‏‎ ‎‏باید تربیت اسلامی بشوند؛ باید روی نقشۀ اسلام حرکت کنند؛‏‎ ‎‏قرآن هادی آنها باشد، «امام» آنها باشد. اگر اینطور بشود غلبه‏‎ ‎‏خواهند کرد بر همۀ امور، و اگر اینطور نباشد و بخواهند روی‏‎ ‎‏موازین عادی و روی موازین ـ عرض می کنم که ـ سیاسی و اینها‏‎ ‎‏بخواهند پیش ببرند، دولتها همیشه مقدمند بر اینها، و ‏‏[‏‏ملتها‏‎ ‎‏]‏‏هم‏‎ ‎‏پیش نخواهند برد.(246)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

17 / 1 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بیداری ملّتها در پرتو قرآن 

‏در یک همچو زمانی که سیاستهای ابرقدرتها بلعیدن همه جاست،‏‎ ‎‏مسلمین باید بیدار بشوند، ملتها. دولتها را من از اکثرشان مأیوس‏‎ ‎‏هستم، لکن ملتها باید بیدار بشوند، و همه تحت لوای اسلام و‏‎ ‎‏تحت سیطرۀ قرآن باشند.(247)‏

30 / 2 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عمل به احکام قرآن موجب پیروزی 

‏اگر ما اهل حق باشیم و اگر ملت ما اهل حق باشند، نمی گذارند که‏‎ ‎‏رژیمهای فاسد هر کاری می خواهند بکنند، و مانع می شوند از‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 185

‏اینکه اجانب در مملکتشان حکمفرمایی کنند. من امیدوارم که همۀ‏‎ ‎‏ما اهل حق باشیم؛ و همه به قرآن کریم و اسلام سر به پیش‏‎ ‎‏بیاوریم؛ و همه عامل به احکام خدای تبارک و تعالی باشیم که اگر‏‎ ‎‏همه عامل باشیم به احکام خدا و علاقه داشته باشیم به اسلام،‏‎ ‎‏مملکتمان پیروز خواهد شد و ‏‏[‏‏رو‏‏]‏‏ به پیشرفت خواهد رفت.(248)‏

2 / 3 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسلام حقیقی موجب سعادت دو عالم 

‏اگر چنانچه اسلام به معنای خودش، آنطوری که خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی وحی فرموده است به پیغمبر اکرم آنطور تحقق پیدا بکند،‏‎ ‎‏همۀ مردم در زیر پرچم اسلام در رفاه و سعادت هستند، نه همان‏‎ ‎‏سعادت این عالم؛ سعادت این عالم و سعادت آن عالم.(249)‏

20 / 6 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتصال به دریای قرآن 

‏ای قطره ها! به دریا متصل بشوید تا محفوظ باشید؛ والاّ مُستهلک و‏‎ ‎‏از بین می روید. ای افکار کوتاه! بیدار بشوید، خودتان را متصل‏‎ ‎‏کنید به این دریا؛ دریای اُلوهیت، دریای نبوت؛ دریای قرآن.(250)‏

23 / 6 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

استفاده از نور قرآن

‏هان ای قطره های جدا از اقیانوس قرآن و اسلام، به خود آیید و به‏‎ ‎‏این اقیانوس الهی متصل شوید، و به این نور مطلق استناره کنید تا‏‎ ‎‏چشم طمع جهانخواران از شما ببُرد، و دست تطاول و تجاوز آنان‏‎ ‎‏قطع شود، و به زندگانی شرافتمندانه و ارزشهای انسانی‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 186

‏برسید.(251)‏

29 / 6 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تطبیق با قرآن، معیار حق 

‏مادامی که ما حق باشیم، پیروز هستیم. حق بودن به این است که ما‏‎ ‎‏همه چیزمان را اسلامی کنیم: عقایدمان عقاید اسلام باشد؛ ایمان‏‎ ‎‏را در قلبمان تقویت کنیم؛ اعمالمان را تطبیق بدهیم با اسلام، با‏‎ ‎‏قرآن؛ و اخلاقمان را مهذَّب کنیم، تطبیق بدهیم با اسلام. اگر اینطور‏‎ ‎‏بشویم، ما حقّیم، و حق هم پیروز است. ولو اینکه در میدان کشته‏‎ ‎‏بشویم، ولو اینکه عقب نشینی کنیم، لکن پیروزیم؛ برای اینکه‏‎ ‎‏مکتبمان پیروز است، حق است، و حق پیروز. کوشش کنید که‏‎ ‎‏مسیرتان همان مسیر حق باشد.(252)‏

10 / 7 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پیروزی در پناه قرآن

‏در پناه قرآن کریم اگر چنانچه ما باشیم، و زیر پرچم توحید، به همۀ‏‎ ‎‏قوای شیطانی پیروزی خواهیم پیدا کرد؛ لکن مهم این است که ما‏‎ ‎‏چطور در زیر پرچم اسلام باشیم. چه کار بکنیم تا زیر پرچم اسلام‏‎ ‎‏باشیم.(253)‏

9 / 10 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

گرایش به قرآن، موجب دفع ستمکاران 

‏ما اکنون نیز تکرار می کنیم که تا ملتهای اسلام و مستضعفان جهان‏‎ ‎‏بر ضد مستکبران جهانی و بچه های آنان خصوصاً اسرائیل غاصب‏‎ ‎‏قیام نکنند، دست جنایتکار آنان از کشورهای اسلامی کوتاه‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 187

‏نخواهد شدو این غدۀ سرطانی از بیت المقدس و لبنان اخراج‏‎ ‎‏نخواهد گردید، و امثال صدام و سادات به جنایات خود ادامه‏‎ ‎‏خواهند داد و مصر و عراق را به تباهی خواهند کشید. چاره برای‏‎ ‎‏دفع این ستمکاران، پناه به اسلام و گرایش متعهدانه به قرآن کریم و‏‎ ‎‏در زیر پرچم توحید با وحدت و انسجام بپاخاستن است.(254)‏

27 / 6 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سفارش به بهره وری از برکات قرآن

‏به زائران محترم تذکر می دهم که در این مواقف معظمه و در طول‏‎ ‎‏سفر به مکۀ مکرمه و مدینۀ منوره، از انس با قرآن کریم، این‏‎ ‎‏صحیفۀ الهی و کتاب هدایت، غفلت نورزند که مسلمانان هر چه‏‎ ‎‏دارند و خواهند داشت در طول تاریخ گذشته و آینده از برکات‏‎ ‎‏سرشار این کتاب مقدس است. و از همین فرصت از تمامی علمای‏‎ ‎‏اعلام و فرزندان قرآن و دانشمندان ارجمند تقاضا دارم که از کتاب‏‎ ‎‏مقدسی که ‏تِبْیان کُلِّ شَی ءٍ‏ است و صادر از مقام جمع الهی به قلب‏‎ ‎‏نور اول و ظهور جمع الجمع تابیده است، غفلت نفرمایند.(255)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

16 / 5 / 65 

‏ ‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 188

  • )) بازگشت.