بخش سوم: مردم و قرآن

فصل سوّم: پیروزی در پرتو قرآن

‏ ‏

‏ ‏

                              فصل سوّم: پیروزی در پرتو قرآن

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 179