بخش سوم: مردم و قرآن

لزوم صبر و استقامت در دفاع از قرآن

لزوم صبر و استقامت در دفاع از قرآن

‏ ‏

‏ ‏

پیروزی در گرایش به قرآن 

‏مسلمین باید خودشان را مکلف بدانند؛ گمان نکنند که اگر پیروز‏‎ ‎‏نشدند، نیستید پیروز. اگر معنویات ما محفوظ بشود، گرایشمان به‏‎ ‎‏قرآن محفوظ باشد، چه شهادت برای ما حاصل بشود، که نیل‏‎ ‎‏بزرگی است؛ و چه پیروز بشویم. ما الحمدللّه در همه جاها پیروز‏‎ ‎‏هستیم؛ و اِحدَی الحُسنَیَین برای ماست، ان شاءاللّه .(208)‏

30 / 2 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فداکاری در راه قرآن افتخار ما 

‏این اسلام است و قرآن است و خدا. هر چه در راه اسلام بدهیم و‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 167
‎ ‎

‏هرچه در راه خدا بدهیم و هرچه در راه قرآن بدهیم فخر ماست،‏‎ ‎‏افتخار ماست، راه حق است.(209)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

10 / 10 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حفظ قرآن برتر از هر چیز 

‏ما می خواهیم زنده باشیم و ما می خواهیم شرافت خودمان را‏‎ ‎‏حفظ کنیم و ما می خواهیم اسلام عزیز را، که همه چیز درش‏‎ ‎‏هست، استقلال درش هست ـ آزادی درش هست، شرافت درش‏‎ ‎‏هست ـ می خواهیم این را حفظش بکنیم و قرآن کریم را حفظ‏‎ ‎‏بکنیم. این ارزش دارد به اینکه ما همه مان هم از بین برویم، رفتیم.‏‎ ‎‏مگر ما از پیغمبر بالاتریم؟ مگر ما از حسین بن علی بالاتر هستیم؟‏‎ ‎‏آنها هم همه چیزشان را دادند در راه هدفشان.(210)‏

12 / 8 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

احیای قرآن در پرتو صبر 

‏باید صبر کرد، سفارش به صبر کرد، برای احقاق حق، صبر لازم‏‎ ‎‏است. اگر ما اسلام را می خواهیم و اگر قرآن کریم را می خواهیم که‏‎ ‎‏در این مملکت و ان شاءاللّه در ممالک دیگر پیاده بشود و‏‎ ‎‏می خواهیم که یک حکومت اسلامی داشته باشیم، باید همه‏‎ ‎‏توصیه به حق بکنیم و سفارش به حق بکنیم.(211)‏

11 / 10 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آمادگی برای شهادت در راه اجرای احکام قرآن

‏ملتی که برای اقامۀ عدل اسلامی و اجرای احکام قرآن مجید و‏‎ ‎‏کوتاه کردن دست جنایتکاران ابرقدرت و زیستن با استقلال و‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 168
‎ ‎

‏آزادی قیام نموده است، خود را برای شهادت و شهید دادن آماده‏‎ ‎‏نموده است و به خود باکی راه نمی دهد که دست جنایت ابرقدرتها‏‎ ‎‏از آستین مشتی جنایتکار حرفه ای بیرون آید و بهترین فرزندان‏‎ ‎‏راستین او را به شهادت رساند.(212)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

9 / 4 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ترور و قیام ملّت 

‏ملتی که قیام کرده است. در مقابل همۀ قدرتهای عالم، ملتی که‏‎ ‎‏برای اسلام قیام کرده است، برای خدا قیام کرده است، برای‏‎ ‎‏پیشرفت احکام قرآن قیام کرده است، این ملت را با ترور نمی شود‏‎ ‎‏عقب راند.(213)‏

9 / 6 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پیروی ملت از سیدالشهدا 

‏اینان پیروان سید شهیدانند که در راه اسلام و قرآن کریم از طفل‏‎ ‎‏شش ماهه تا پیرمرد هشتاد ساله را قربان کرد و اسلام عزیز را با‏‎ ‎‏خون پاک خود آبیاری و زنده نمود.(214)‏

21 / 6 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شهادت برای تحقق هدف 

‏اگر میزان هدف است و اگر میزان اسلام است و پیاده کردن احکام‏‎ ‎‏قرآن است، این هدف به جای خودش هست و هر یک از اینها که‏‎ ‎‏شهید بشوند، با آنکه بر ما ناگوار است، لکن برای هدف مفید‏‎ ‎‏است.(215)‏

7 / 7 / 60 


کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 169

‎ ‎

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 170