بخش سوم: مردم و قرآن

صبر و استقامت اولیا در دفاع از قرآن

صبر و استقامت اولیا در دفاع از قرآن

‏ ‏

‏ ‏

جانبازی برای حفظ احکام قرآن 

‏بزرگان اسلام ما، در راه حفظ اسلام و احکام قرآن کریم کشته‏‎ ‎‏شدند، زندان رفتند، فداکاریها کردند تا توانستند اسلام را تا به‏‎ ‎‏امروز حفظ کنند و به دست ما برسانند.(201)‏

2 / 1 / 42 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فداکاری ائمه(ع) برای حفظ و ترویج قرآن 

‏امیرالمؤمنین ـ سلام اللّه علیه ـ با شیعۀ بزرگوار خود در جنگهای‏‎ ‎‏بـزرگ اسلام پیشقدم بـود. اولاد طاهـرین او مثـل سیدالشهـدا‏‎ ‎‏ـ سلام اللّه علیه ـ که قیام و نهضت کرد و خون خود را در راه اسلام‏‎ ‎‏داد، یا سایر ائمۀ ما که در پشت پرده تقیه، اسلام را ترویج و قرآن را‏‎ ‎‏تأیید کردند.(202)‏

18 / 12 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم فداکاری برای قرآن 

‏اولیا خدا برای خدا زحمتها کشیدند. اسلام با خون پیش رفت؛ با‏‎ ‎‏زحمت پیش رفت، با فداکاری پیش رفت، و ما باید با فداکاری‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 165

‏پیشرفت کنیم. اسلام محتاج به فداکاران است، قرآن کریم محتاج‏‎ ‎‏به فداکاری قشرهای ملت است، پیغمبر اکرم به این امت چشم‏‎ ‎‏دوخته است.(203)‏

9 / 3 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شهادت، میراث پیامبر و ائمه(ع) 

‏شهادت برای فرزندان اسلام و ذریۀ پیامبر عظیم الشأن ـ صلی اللّه ‏‎ ‎‏علیه و آله ـ و اولاد فاطمه ـ علیهم السلام ـ و یادگاران حسین‏‎ ‎‏ـ سلام اللّه علیه ـ در راه هدف و اسلام عزیز و قرآن کریم چیزی‏‎ ‎‏غیرعادی و پدیده ای غیرمعهود نیست.(204)‏

20 / 9 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شهادت سیدالشهدا(ع) سرآغاز حیات ابدی قرآن 

‏شهادت سید مظلومان و هواخواهان قرآن در عاشورا، سرآغاز‏‎ ‎‏زندگی جاوید اسلام و حیات ابدی قرآن کریم بود، آن شهادت‏‎ ‎‏مظلومانه و اسارت آل اللّه ، تخت و تاج یزیدیان را که با اسم اسلام،‏‎ ‎‏اساس وحی را به خیال خام خود می خواستند محو کنند، برای‏‎ ‎‏همیشه به باد فنا سپرد و آن جریان، سُفیانیان را از صحنۀ تاریخ به‏‎ ‎‏کنار زد.(205)‏

15 / 3 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فداکاری شیعیان در راه اسلام و قرآن 

‏اسلام عزیز و بویژه جهان تشیع در طول تاریخ، از صدر اسلام تا‏‎ ‎‏کنون، سوابق درخشانی در میدانهای خون و شمشیر داشته و به‏‎ ‎‏حکم قرآن کریم و سنت رسول اللّه ـ صلی اللّه علیه و آله و سلم ـ و‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 166

‏سیرۀ ائمۀ معصومین ـ علیهم صلوات اللّه ـ برای اهداف مقدسۀ‏‎ ‎‏اسلامی و قطع فساد با شمشیر و خون دست به گریبان بوده و‏‎ ‎‏فداکاریهای عظیم در این راه مقدس نموده است.(206)‏

3 / 12 / 64 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حبس و تبعید ائمه(ع) برای حکومت عدل 

‏ما مفتخریم که ائمۀ معصومین ما ـ صلوات اللّه و سلامه علیهم ـ در‏‎ ‎‏راه تعالی دین اسلام و در راه پیاده کردن قرآن کریم که تشکیل‏‎ ‎‏حکومت عدل یکی از ابعاد آن است، در حبس و تبعید به سر برده‏‎ ‎‏و عاقبت در راه براندازی حکومتهای جائرانه و طاغوتیان زمان‏‎ ‎‏خود شهید شدند.(207)‏

15 / 3 / 68 

*  *  *

‎ ‎

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 167