بخش سوم: مردم و قرآن

فصل اوّل: صبر و استقامت در دفاع از قرآن

‏ ‏

‏ ‏

                              فصل اوّل: صبر و استقامت در دفاع از قرآن

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 165