بخش دوم: علوم قرآن

حروف مقطعه و فهم آن

حروف مقطعه و فهم آن

‏ ‏

‏ ‏

حروف مقطعه، رمز میان محبّ و محبوب 

‏در حروف مقطّعۀ اوایل سُوَر اختلاف شدید است؛ و آنچه بیشتر‏‎ ‎‏موافق اعتبار آید آن است که آن از قبیل رمز بین محبّ و محبوب‏‎ ‎‏است و کسی را از علم آن بهره ای نیست؛ و چیزهایی را که بعضی‏‎ ‎‏مفسرین به حسب حدس و تخمین خود ذکر کردند، غالباً‏‎ ‎‏حدسهای بارد بی مأخذی است؛ و در حدیث سفیان ثوری نیز‏‎ ‎‏اشاره به رمز بودن شده است‏‎[1]‎‏ و هیچ استبعاد ندارد که اموری‏‎ ‎

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 129

‏باشد که از حوصلۀ بشر فهم آن خارج باشد و خدای تعالی به‏‎ ‎‏مخصوصین به خطاب اختصاص داده باشد؛ چنانچه وجود‏‎ ‎‏«متشابه» برای همه نیست بلکه آنها تأویل آن را می دانند.(161)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رمزی بودن فهم قرآن 

‏قرآن و حدیث نیز قانونهای علمی را که برای توده آوردند طوری‏‎ ‎‏بیان کردند که مردم می فهمند، لکن علوم قرآن و حدیث را همه‏‎ ‎‏کس نمی تواند بفهمد و برای همه کس هم نیامده است، بلکه‏‎ ‎‏بعضی از آنها رمز است میان گوینده و یک دستۀ خاصی، چنانکه‏‎ ‎‏دولت، بعضی تلگرافات رمزی دارد که صلاح کشور نیست که آنها‏‎ ‎‏را کشف کند. تلگرافخانه هم از آن تلگرافات چیزی نمی فهمد. در‏‎ ‎‏قرآن از اینگونه رمزهاست که حتی به حسب روایات جبرئیل هم‏‎ ‎‏که قرآن را آورد خود نمی دانست معنی آن را، فقط پیغمبر اسلام و‏‎ ‎‏هر کس را او تعلیم کرده کشف این رمزها را می توانستند بنمایند‏‎ ‎‏مانند همان حروفی که در اول سوره هاست.(162)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حروف مقطعه، اسرار عاشق و معشوق 

‏در این مخاطبۀ بین حبیب و محبوب و مناجات بین عاشق و‏‎ ‎‏معشوق اسراری است که جز او و حبیبش کسی را برآن راه نیست‏‎ ‎‏و امکان راه یافتن نیز نمی باشد. شاید حروف مقطع در بعض سور‏‎ ‎‏مثل «الم»، «ص»، «یس» از این قبیل باشد و بسیاری از آیات کریمه‏‎ ‎‏که اهل ظاهر و فلسفه و عرفان و تصوّف هر یک برای خود تفسیر‏‎ ‎‏یا تأویلی کنند نیز از همان قبیل است گرچه هر طایفه به قدر‏‎ ‎‏ظرفیت خود حَظّی دارد یا خیالی.(163)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

22 / 3 / 63

‎ ‎

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 130

  • )) معانی الاخبار؛ ص 22، «باب معنی الحروف المقطعة».