بخش دوم: علوم قرآن

فصل سوم: فهم قرآن

‏ ‏

‏ ‏

                              فصل سوم: فهم قرآن

‏ ‏

‎ ‎

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 115