بخش اول: هویّت قرآن

فصل ششم: تحریف قرآن

 

 

فصل ششم: تحریف قرآن

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 53