کتاب خوردنی ها و آشامیدنی ها

بیان حلال و حرام از غیر حیوانات

بیان حلال و حرام از غیر حیوانات

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 63