کتاب خوردنی ها و آشامیدنی ها

حشرات

حشرات

[سؤال 9083]‏ ‏ ‏ 4994‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏خدمت مرجع اعظم، حضرت آیت الله‌ العظمی روح الله‌ الموسوی الخمینی‏

‏سؤالی خدمت جنابتان داشتم و سؤالم این است: ما در جبهه های جنگ و در‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 54
‏خط  مقدم هستیم و در آن جا انواع حشرات و مگس ها و مورچه ها و موش ها هست‏‎ ‎‏و  گاهی هم موش ها به غذاهایمان دهن می زنند یا جسدهای حشرات مرده در‏‎ ‎‏غذایمان پیدا می شود. اگر ناخودآگاه یا خودآگاه خوردیم و بعد متوجه شدیم،‏‎ ‎‏تکلیف  چیست؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد، مگر آن که بدانید در غذایی که می خواهید بخورید، از این قبیل چیزها است. 

[سؤال 9084]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6969

‏4. یک بذر است مثل ماش ـ ما می گوییم مرشه ـ و عدس، این هر دو اگر مدت‏‎ ‎‏یک سال بماند، از داخل آن پشه زنده می شود، آن پشه پاک است، خوردنش جایز‏‎ ‎‏است، هر چند وارسی کند پیدا نمی شود، داخل آن می ماند، ولی آن پشه پر دارد‏‎ ‎‏می تواند پرواز کند؟ شما بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، پاک است ولی خوردن آن جایز نیست.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 55