کتاب قضا

عمل قاضی به علم خودش

عمل قاضی به علم خودش

[سؤال 11277]‏ ‏ ‏ 6477‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 20 / 12 / 1361‏

‏محضر مبارک حضرت امام خمینی، ادام الله‌ ظله العالی‏

‏احتراماً استفتایی از حضرت عالی شده که آیا قاضی منصوب غیر مجتهد می تواند‏‎ ‎‏به علم خود عمل کند و در جواب مرقوم داشته اید نمی تواند و باید مطابق مقرراتی که‏‎ ‎‏برای آن نصب شده عمل کند. فعلاً سؤال این است که اگر قاضی منصوب غیرمجتهد از‏‎ ‎‏طرق و اسباب متعارفه که برای نوع اشخاص علم حاصل می شود علم پیدا کند،‏‎ ‎‏می تواند حکم کند یا خیر؟ والسلام‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 7
بسمه تعالی، قاضی غیر مجتهد نمی تواند به علم خود حکم کند، ولی اگر به طرق و اسباب متعارفه و مطابق مقررات حکم کرده صحیح و نافذ است.

[سؤال 11278]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 4626

‏2. قاضی منصوب که مجتهد نباشد به علم خود می تواند در امور قضایی عمل کند‏‎ ‎‏یا خیر؟‏

بسمه تعالی، نمی تواند و باید مطابق مقرراتی که برای آن نصب شده، عمل  کند.

[سؤال 11279]‏ ‏ ‏ 6478‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 21 / 10 / 1361‏

‏محضر مبارک رهبر عالی قدر، آیت الله‌ العظمی امام خمینی، متّع الله‌ المسلمین بطول‏‎ ‎‏بقائه، احتراماً؛ معروض می دارد: امید است که مسأله ذیل را جواب مرقوم فرمایید.‏

‏همان طوری که علم قاضی برای او در مقام قضا حجت می باشد؛ آیا اطمینان او‏‎ ‎‏هم  حکم علم را دارد و قاضی براساس آن می تواند حکم کند یا نه؟ و فرقی در این‏‎ ‎‏جهت بین اطمینان حاصل از استفاضه در مثل انساب و اوقاف و مناکح با سایر موارد‏‎ ‎‏هست یا خیر؟‏

بسمه تعالی، قاضی منصوب باید بر طبق مقرراتی که برای آن نصب شده عمل کند.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 8