فصل دوم نهادهای قضایی

‏ ‏

‏ ‏

     فصل دوم

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

نهادهای قضایی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

                                         دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی 

‏                                         هیأت رسیدگی به شکایات‏

‏                                         هیأت عفو زندانیان‏

‏                                         سازمان تعزیرات حکومتی‏

‏                                         هیأت گزینش اداری‏

‏                                         ستاد اصلاح زندانها‏

‏                                         ‏‏تلفیق دادستانی کل انقلاب با دادستانی کل کشور‏

                                         دادگاههای خاص


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 27

‏ ‏

 

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 28