بخش چهارم: ولایت تشریعی

فصل پنجم نگاهی اجمالی به خلافت علی (ع)

فصل پنجم 

‏ ‏

نگاهی اجمالی به خلافت علی(ع) 

‏ ‏

‏ ‏

همراهی حضرت‏ ‏علی(ع) با خلفا و سبب آن 

‏همین علی بن ابیطالب(ع) که رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله ـ‏‎ ‎‏او را به جای خودش نصب کرد، بیست و چند سال برای مصالح‏‎ ‎‏اسلامی موافقت کرد با اشخاصی که به عقیده او غاصب مقام‏‎ ‎‏بودند، برای اینکه مصالح اسلام اقتضا می کرد. اگر حضرت‏‎ ‎‏آن وقت می خواست معارضه بکند، اسلام در خطر بود.(257)‏

‏23 / 6 / 63‏

***

‏ ‏

‏ ‏

همکاری علی(ع) با خلفا

‏حضرت امیرالمؤمنین ـ علیه السّلام ـ با خلفا همکاری‏‎ ‎‏می کردند چون ظاهراً مطابق دستور دین عمل می نمودند و‏‎ ‎‏تشنجی در کار نبود.(258)‏

‏11 / 9 / 41‏

***

‏بعد از رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله ـ هم که مدّتهای طولانی‏‎ ‎‏ملتها محروم ماندند از قیادت ایشان، ایشان باز کنار نبود، ایشان باز‏

کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 287

‏برای حفظ مصالح مسلمین همراه بود، صبر می کرد، ولی در‏‎ ‎‏آن وقت هیچ اصلاً اظهار چیزی نمی کرد، مخالفت نمی کرد. بعد از‏‎ ‎‏اینکه آنها متکفل امور بودند، ایشان اهل مشورت آنها بود،‏‎ ‎‏راهنمایی می کرد، بچه هایش را می فرستاد به جنگ.(259)‏

‏4 / 1 / 65‏

***

‏ ‏

‏ ‏

شرکت در نماز خلفا

‏حضرت امیر بیست و چند سال به واسطۀ مصالح عالیۀ اسلام‏‎ ‎‏در نماز اینها رفت. تبعیت از اینها کرد برای اینکه یک مصلحتی بود‏‎ ‎‏که فوق این مسائل بود.(260)10 / 9 / 65‏

***

‏ ‏

‏ ‏

بیعت با حضرت‏ ‏علی ـ علیه السّلام

‏آن وقتی که با ایشان بیعت کردند، البته ایشان هم در عین حالی‏‎ ‎‏که خودش را حق می دانست می گفت که بروید یکی دیگر را،‏‎ ‎‏می دانست اینها یک اشخاصی نیستند که اهل کار باشند؛ ولی‏‎ ‎‏خوب فشار آوردند به ایشان، با ایشان بیعت کردند.(261)‏

‏4 / 1 / 65‏

***

‏ ‏

‏ ‏

جلوه هایی از الگوی‏ ‏حکومت در اسلام

الگوی عدالت،‏ ‏زهد، رحمت، رسیدگی به محرومین

‏بهترین حاکمی که در اسلام بعد از رسول الله پیدا شد، حضرت‏‎ ‎‏امیر ـ سلام الله علیه بود و مع الأسف حکومت کوتاهی داشت و ما‏‎ ‎‏وقتی که سیرۀ ایشان را در عمل از تاریخ اخذ بکنیم و فرمایشات‏‎ ‎‏ایشان را در خطبه ها، در نامه ها اخذ بکنیم و رفتار ایشان را با‏‎ ‎‏رعیت و همین طور رفتار رعیت با او رفتار استاندارهایی که‏‎ ‎‏می فرستادند در اطراف یک مملکت بسیار بزرگ بود دیگر، حجاز‏

کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 288

‏و مصر و ایران و عراق و سوریه و یک مقدار از اروپا و اینها همه‏‎ ‎‏تحت سیطره بودند و وقتی که می فرستادند سفارشهایی که‏‎ ‎‏می کردند نسبت به اینکه چه جور باید رفتار بکنید و چه جور هم‏‎ ‎‏رفتار می کردند آنها و مردم با آنها چه وضعی داشتند، اینها همه در‏‎ ‎‏تاریخ هست. زندگی خود امیرالمؤمنین که معروف است که... یک‏‎ ‎‏آدم متعارف نمی تواند آنطور زندگی کند. حتی اشکال کرده بودند‏‎ ‎‏که خوب شما اگر زندگی ات این است، پس چرا همچه قوی‏‎ ‎‏هستید؟ در یک جایی می فرمایند که این درختهایی که در بیابان‏‎ ‎‏پیدا می شود هم چوبش محکمتر است، هم آتشش قویتر است،‏‎ ‎‏برای اینکه آب کم خورده است. اینطور نیست که هرکس زیاد‏‎ ‎‏خورد و چرب خورد و شیرین خورد این یک آدم قوی بشود؛ بلکه‏‎ ‎‏شاید بسیار از این غذ