بخش دوم: ولایت

فصل سوّم ختم ولایت

فصل سوّم 

‏ ‏

ختم ولایت

‏ ‏

‏ ‏

صاحب ختم نبوت و ولایت مطلقه

‏...پس، آن قلب تقیّ نقیّ احمدی احدیِ جمعیِ محمّدی است‏‎ ‎‏که حق تعالی به جمیع شئون ذاتیه و صفاتیه و اسماییه و افعالیّه بر‏‎ ‎‏آن تجلّی نموده، دارای ختم نبوت و ولایت مطلقه است.(113)‏

***

‏ ‏

‏ ‏

مرجع ومآب ولایات

‏...خاتم دایرۀ کمال و جامع ولایت مطلقه و نبوّت مطلقه است.‏‎ ‎‏و آن، خاتم نبوّات و مرجع و مآب ولایات است.(114)‏

***

‏ ‏

‏ ‏

حضرت بقیة الله ،خاتم ولایت

‏صلوات وسلام خدا بر پیامبران خود، خصوصاً خاتم و افضل‏‎ ‎‏آنان حضرت محمد مصطفی ـ صلی اللّٰه علیه وآله وسلم ـ و بر‏‎ ‎‏امامان و اولیایَ عظیم الشأن خداوند، بویژه خاتم آنان مهدی منتظر‏‎ ‎‏ـ بقیة الله فی الوری، ارواحنا لمقدمه الفداء.(115)31 / 6 / 62‏

***

‏ ‏

‏ ‏

خاتم ولایت کلی بالاصالة و بالتبعیّة

‏همان طوری که رسول اکرم به حسب واقع حاکم بر جمیع‏‎ ‎‏موجودات است، حضرت مهدی همان طور حاکم بر جمیع‏

کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 105

‏موجودات است؛ آن خاتم رسل است و این خاتم ولایت، آن خاتم‏‎ ‎‏ولایت کلی بالاصاله است و این خاتم ولایت کلی به تبعیّت‏‎ ‎‏است.(116)25 / 1 / 66‏

***

‏ ‏

‏ ‏

ختم ولایت، مظهر‏ ‏ختم رسالت در ظاهر

‏«....انّ نسْبته ایضاً الیٰ خاتم الولاٰیَة نسبة غیره من الانْبیاء ولا‏‎ ‎‏تفاضل، لانّهُ صٰاحِبُ هٰذِه المرتبَةِ فِی الْباطِنَ وَ الخاتم مظهَرها فِی‏‎ ‎‏الظٰاهرِ ....»‏

‏قوله: ولاٰ تفاضل ای لا تفاضل لخٰاتم الولاٰیَة عَلی ختم الرِسالَة‏‎ ‎‏فانَّ خَتْم الولایَة مِنْ مَظاهِره فی الظاهر. فَهوَاخذ منْ مظهَر وَ شٰاهِدُ‏‎ ‎‏جَمٰال الحقّ فی ذاکَ المظهرَ کما انَّ الحقّ شٰاهدَ جَمٰاله فی مرآة‏‎ ‎‏الانْسان الکامل.‏‎[1]‎‏(117)‏

***

‏ ‏

‏ ‏

انقطاع رسالت و عدم انقطاع ولایت

‏«ولکون الولایة عامّة شاملة علی الانبیاء والاولیاء لَم ینقطع، ایَ‏‎ ‎‏مٰادٰام الدنیٰا باقیَة.»‏

‏قوله:«وَلکون الولاٰیة عٰامَّة» الخ، اقول: لمٰا کٰان مدٰارالرسٰالَة عَلی‏‎ ‎‏الاحتیاجٰات الملکیّة منَ السّیاسٰات وَ المعٰاملاٰت و العبٰادات، وهِیَ‏‎ ‎‏من الامور الکونیة منقطعة بانقطاعه فلاٰمحٰالة تنقطع هی ایضاً بل‏‎ ‎‏بالتّشریع التامّ المتکفّل جَمیع الاحتیاجٰات کتشریع نبیّنا ـ صَلی الله ‏

کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 106
‏عَلیه وَآله ـ بخلاٰف الولاٰیة، فانّ حقیقَتهٰا تحصل بالقرب او نفس‏‎ ‎‏القرْب التّام وَ هو غیْر منقطِع کمٰا لاٰ یخفیٰ.‏‎[2]‎‏(118)‏

***


کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 107

‎ ‎

کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 108

  • )) «...پس، نسبت خاتم رسل با خاتم ولایت نیز مانند نسبت [خاتم] با سایر انبیاست و [در این نسبت] تفاضل و تفاوتی وجود ندارد؛ زیرا او صاحب این مرتبه است در «باطن» و خاتم، مظهر این مرتبه است در «ظاهر...»اینکه گفته :«و تفاضل و تفاوتی وجود ندارد»؛ یعنی خاتم ولایت نسبت به خاتم رسالت تفاضل و تفاوتی ندارد؛ زیرا ختم ولایت از مظاهر ختم رسالت در ظاهر است، پس او از مظهرش گرفته است؛ و شاهد جمال حق در آن مظهر می باشد همان طور که حق، شاهد جمال خود در آینۀ انسان کامل می باشد.
  • )) «و چون ولایت امری عام و فراگیرندۀ [همۀ] انبیا و اولیاست، منقطع نمی گردد؛ یعنی مادام که دنیا باقی است ولایت هم باقی است.»در مورد اینکه گفته:«چون ولایت امری است عام» تا آخر، می گویم: از آنجا که مدار رسالت بر احتیاجات ملکی [بشر]، اعم از سیاسات و معاملات و عبادات، دایر است که از جمله امور وجودیّه ای است که با پایان یافتن عالم وجود منقطع خواهد شد؛ لذا ضرورتاً رسالت نیز با تشریعی تام، نظیر تشریع پیامبر ما ـ صلی اللّٰه علیه وآله ـ که متکفل [رفع] همۀ احتیاجات بشر باشد پایان خواهد یافت به خلاف ولایت؛ زیرا که حقیقت ولایت با قرب حاصل می گردد و یا [می توان گفت] خود، همان قرب تام است که این [امر حقیقی] غیر منقطع است.