بخش دوم: ولایت

فصل دوم اتّحاد ائمه (ع) با پیامبر (ص)

‏ ‏

فصل دوم 

‏ ‏

اتّحاد ائمه(ع) با پیامبر(ص)

‏ ‏

کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 89