بخش دوم: ولایت

‏ ‏

‏ ‏

‏     ‏بخش دوم: 

‏ ‏

ولایت 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فصل اوّل: حقیقت خلافت و مفهوم ولایت 

‏                فصل دوّم: اتحاد ائمه(ع) با پیامبر ‏

‏                                     اتحاد در طینت مقامات معنوی ‏

‏                                     اتحاد خلافت محمدی و ولایت علوی(ع) ‏

فصل سوم: ختم ولایت 


کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 71

کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 72