مشخصات اثر

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏نام اثر: امام خمینی و حکومت اسلامی (شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیه)‏

‏ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)‏

‏چاپ: چاپخانه بهمن‏

‏چاپ اول: زمستان 1378‏

‏تیراژ: 2000‏

‏قیمت: 1300 تومان‏

‏ ‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 4