بخش دوم سایر اقشار و صنوف

ج) توصیه ها و انتظارات

ج) توصیه ها و انتظارات

‏ ‏

‏ ‏

تأکید بر شناخت وظیفه نسبت به اصلاح امور 

‏اگر یک کشوری همۀ اشخاصی که در آن هستند وظیفه شناس‏‎ ‎‏بودند و به آن وظیفه و کاری که به او محول است، خوب انجام‏‎ ‎‏بدهد، آن کشور زود اصلاح می شود. اگر ارتش افرادش‏‎ ‎‏وظیفه شناس باشند، یعنی بدانند که این وظیفۀ این است، خصوصاً‏‎ ‎‏حالا که برای اسلام است، وظیفۀ اسلامی این است، و اگر‏‎ ‎‏ژاندارمری هم همین طور و پاسدارها هم همین طور، پاسبانها هم‏‎ ‎‏همین طور، این زود اصلاح می شود، و اگر چنانچه خدای نخواسته‏‎ ‎‏زیر بار وظیفه نخواهند بروند، خیال کنند که حالا که آزادی شد هر‏‎ ‎‏کاری آدم دلش بخواهد بکند، هر کاری از دستش آمد، هرکاری‏‎ ‎‏بکند، روی وظایف عمل نکند، این منتهی به هرج و مرج می شود‏‎ ‎‏و آسیب می بیند.(355)‏

‏16 / 10 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

حفظ شئونات اسلامی در انجام وظیفه 

‏الآن ما در یک همچه محلی واقع شدیم که اسلام به دست ما‏‎ ‎‏سپرده شده است. خواهی نخواهی شما پاسدار اسلامید، غیر آن‏‎ ‎‏قوای انتظامی سابق هستید، آنها یک وضع دیگری داشتند. حالا‏‎ ‎‏همۀ قوا پاسدار اسلامند. پاسدار اسلام باید هم خودش اسلامی‏‎ ‎‏باشد و هم دیگران را اسلامی کند و هم مشی اش یک مشی باشد‏‎ ‎‏که اگر منعکس بشود پیش کسی، ببیند مشی، مشی اسلامی است.‏‎ ‎‏اینطور انحرافاتی که گاهی در بعضی از جوانها، آنهایی که درست‏‎ ‎‏ادراک این مسائل را نمی کنند در بین آنها یک وقت واقع می شود.‏‎ ‎‏شمایی که می خواهید جلوی این مسائل را بگیرید با فعالیت‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 271

‏خودتان، باید جلوی آنها را هم بگیرید که مثلاً، بیخود با مردم‏‎ ‎‏تعرض کردن، بیخود به خانه های مردم رفتن، بیخود به صحراها‏‎ ‎‏رفتن و اینها را که نسبت می دهند، من هم نمی دانم صحیح باشد.‏

‏     اما کلی این است که ما باید براساس اسلام حرکت کنیم و‏‎ ‎‏براساس اسلام این نهضت را پیش ببریم و از اختلافات و این‏‎ ‎‏چیزهایی که اخیراً می بینید که به جان هم افتاده اند، روزنامه ها چه‏‎ ‎‏می کنند، از این چیزها باید بری باشیم. باید همه تان با هم مجتمع و‏‎ ‎‏برادر و تحت لوای توحید همه با هم ان شاءاللهنهضت را پیش‏‎ ‎‏ببرید و پیروزی هم نصیب شماست؛ و اگر اینطور باشد شما در‏‎ ‎‏همین حرکت پاسداری تان و حرکت اطلاعاتی که دارید، عبادت‏‎ ‎‏دارید می کنید. همان طوری که در نماز وقتی می ایستید باید همۀ‏‎ ‎‏جهات نماز را حفظ کنید تا نماز درست باشد، باید در اینطور‏‎ ‎‏مسائل عادی هم که شما الآن پاسدار اسلام هستید، از همۀ جهات‏‎ ‎‏پاسداری کنید، تا اینکه همه چیزتان در خدمت اسلام باشد. وقتی‏‎ ‎‏اینطور شد شما یک لشکری می شوید لشکر اسلامی، و همه‏‎ ‎‏کارهایتان عبادت است.(356)‏

‏1 / 4 / 59‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

رفتار اسلامی انسانی با زیردستان 

‏همان طور که اطاعت از فرماندهان لازم است و تخلف از آن جرم،‏‎ ‎‏فرماندهان نیز لازم است با سربازان و افراد به اصطلاح زیردست‏‎ ‎‏خود به شیوه ای اسلامی ـ انسانی رفتار نمایند و آنان را با عواطف‏‎ ‎‏خود دلگرم نمایند و با اعمال پسندیدۀ خود از آنان سربازانی‏‎ ‎‏فداکارتر بسازند.(357)‏

‏1 / 11 / 59‏

‏*  *  *‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 272

عدم غفلت از عنایات غیبی برای دفاع از اسلام و میهن 

‏از عنایات غیبی الهی غافل نباشید و تمام قوای نظامی و انتظامی و‏‎ ‎‏قوای مسلح از هر ارگانی که هستید سعی کنید این عنایات الهی را‏‎ ‎‏برای خودتان و برای ملت حفظ کنید؛ و راه آن این است که به تعهد‏‎ ‎‏خویش عمل کرده و در پیشگاه حق تعالی برای اسلام و جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی تا حد توانایی فداکاری نمایید. برای رضای خداوند‏‎ ‎‏تعالی، نه هواهای نفسانی وشیطانی، برای دفاع از اسلام و میهن‏‎ ‎‏خودتان در صحنه حاضر باشید؛ و مبادا پیروزیها شما را مغرور کند‏‎ ‎‏و از کمکهای غیبی غافل نماید که غرور و غفلت انسان را به تباهی‏‎ ‎‏می کشد و بی تردید از قدرت نظامی می کاهد؛ و پس از اتکال به‏‎ ‎‏خداوند، به قدرت خود که از اوست اعتماد و اتکال داشته‏‎ ‎‏باشید.(358)‏

‏29 / 1 / 61‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

غرور از پیروزی، آفت بزرگ 

‏هان ای فرزندان قرآن کریم و نیروهای ارتش و سپاهی و بسیج و‏‎ ‎‏ژاندارمری و شهربانی و کمیته ها و عشایر و نیروهای مردمی‏‎ ‎‏داوطلب و ملت عزیز، هوشیار باشید که پیروزیها هر چند عظیم و‏‎ ‎‏حیرت انگیز است شما را از یاد خداوند که نصر و فتح در دست‏‎ ‎‏اوست غافل نکند و غرور و فتح شما را به خود جلب نکند؛ که این‏‎ ‎‏آفتی بزرگ و دامی خطرناک است که با وسوسۀ شیطان به سراغ‏‎ ‎‏آدم می آید و برای اولاد آدم تباهی می آورد.(359)‏

‏3 / 3 / 61‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

رعایت حقوق مردم

‏گاهی می شود که کارهای به ظاهر اسلامی، لکن با بی توجهی و‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 273

‏خلاف اسلام واقع می شود. فی المَثَل، اشخاصی می خواهند‏‎ ‎‏خدمت بکنند، پاسدارها می خواهند خدمت بکنند، پلیس‏‎ ‎‏می خواهد خدمت بکند و قصدش هم خدمت است، لکن گاهی‏‎ ‎‏در کیفیت عمل طوری می شود که معصیت می شود؛ مثلاً، من از‏‎ ‎‏این کارهای جزئی، خرده کاریها شروع می کنم؛ مثلاً، می خواهند‏‎ ‎‏در کمیته ها، در جاهایی که برای بسیج مهیا هستند، می خواهند‏‎ ‎‏اینها خدمت بکنند، لکن گاهی همینهایی که می خواهند خدمت‏‎ ‎‏بکنند، یک کارهایی انجام می دهند که با موازین اسلامی درست‏‎ ‎‏در نمی آید؛ مثل اینکه نصف شبها شروع می کنند به فریاد و شعار‏‎ ‎‏دادن و دعا خواندن و تکبیر گفتن، در صورتی که همسایه ها هستند‏‎ ‎‏و ناراحت می شوند، مریضها هستند، معلولین هستند، بیمارستانها‏‎ ‎‏هست و اینها رنج می برند و شما یک چیزی را که می خواهید‏‎ ‎‏عبادت باشد، معصیت کبیره می شود. اگر در سحر ـ فرض بکنید ـ‏‎ ‎‏یک عده ای بخواهند دعای وحدت بخوانند، خوب،  می شود در‏‎ ‎‏داخل منزل خودشان، در داخل آن محلی که هستند، در آن داخل،‏‎ ‎‏خودشان بخوانند. برای خدا می خواهند بخوانند و بلندگو اگر‏‎ ‎‏دارند، بلندگو را در داخل بگذارند که صدا بیرون نیاید. ‏

‏     گاهی پیش من اشخاصی می آیند و شکایت می کنند که تمام‏‎ ‎‏آرامش ما را بعضی از این گروهها به هم می زنند و حتی ما خواب‏‎ ‎‏نداریم. شما می خواهید یک کار عبادی بکنید، می خواهید‏‎ ‎‏تظاهرات کنید، می خواهید چه بکنید، تبلیغ کنید، دعا بخوانید‏‎ ‎‏شما، دعا بین خودتان و خداست.(360)‏

‏17 / 5 / 61‏

‏*  *  *‏

‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 274