بخش دوم سایر اقشار و صنوف

ب) ویژگیهای شغل

ب) ویژگیهای شغل:

‏ ‏

‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 260