بخش اول اقشار فرهنگی ـ آموزشی

2. معرفی اسلام و دفاع از حقوق مستضعفین

2. معرفی اسلام و دفاع از حقوق مستضعفین 

‏ ‏

گسترش تعالیم اسلامی 

‏شما نویسندگان الآن تکلیف بسیار بزرگی بر عهده تان هست.‏‎ ‎‏پیشتر قلم شما را شکستند؛ الآن قلم شما باز است لکن استفادۀ از‏‎ ‎‏قلم در راه آزادی ملت، در راه تعالیم اسلامی بکنید.(189)‏

‏29 / 11 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

دعوت به وحدت و ایجاد جبهه مستضعفین 

‏از جمله وظایف در این اجتماع عظیم، دعوت مردم و جوامع‏‎ ‎‏اسلامی به وحدت کلمه و رفع اختلافات بین طبقات مسلمین‏‎ ‎‏است؛ که خطبا و گویندگان و نویسندگان در این امر حیاتی اقدام‏‎ ‎‏نمایند؛ و کوشش کنند در به وجود آوردن جبهۀ مستضعفین؛ که با‏‎ ‎‏وحدت جبهه و وحدت کلمه و شعار «لا اله الا الله » از تحت اسارت‏‎ ‎‏قدرتهای شیطانی اجانب و استعمارگران و استثمارگران بیرون‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 135

‏آیند، و با اُخوت اسلامی بر مشکلات غلبه پیدا کنند.(190)‏

‏7 / 7 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

قلم در خدمت مستضعفین

‏ای قشرهای روشنفکر و ای قشرهای نویسنده! قلمها و گفتار‏‎ ‎‏خودتان را در راه این مستضعفین صرف کنید. ای دانشمندان ما،‏‎ ‎‏ای دانشجویان ما، ای فرهنگیان ما، ای دانشگاهیان ما! اجتماعات‏‎ ‎‏خودتان را برای راه این مستضعفین تقویت کنید. شما بودید که‏‎ ‎‏اینهمه خدمت کردید و اینهمه خون دادید و اینهمه حبس رفتید و‏‎ ‎‏اینهمه زجر کشیدید برای خلاصی از یوغ دشمنان، خلاصی از‏‎ ‎‏چپاولگری چپاولگران. نگذارید زحمات خودتان هدر برود. قلمها‏‎ ‎‏را در راه خدمت به این خلق به کار بیندازید؛ گفتار را در راه خدمت‏‎ ‎‏به مستضعفین، و اَعمال را در خدمت به مستضعفین.(191)‏

‏13 / 8 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

مسئولیت معرفی اسلام به مردم 

‏شما نویسنده هایی که مسئول هستید، همۀ شما مسئول هستید،‏‎ ‎‏همۀ نویسندگان اسلام مسئول هستند، همۀ گویندگان اسلام‏‎ ‎‏مسئول هستند که معرفی کنند اسلام را به مردم. حکومت اسلام را‏‎ ‎‏معرفی کنند به ملتهای خودشان که حکومت این است وضعش. نه‏‎ ‎‏آنی که محمدرضا داشت و نه آنی که سادات دارد و نه آنی که سایر‏‎ ‎‏سران قوم دارند. آنها اصلش اجنبی است از اسلام. ربطی به اسلام‏‎ ‎‏ندارد. اگر ما معرفی کنیم اسلام را به دنیا، همۀ دنیا با ما موافق‏‎ ‎‏می شوند. همۀ قلوب دنیا می خواهند عدالت باشد، این جور‏‎ ‎‏عدالتی که در اسلام هست. لکن خوب، ما یک اشخاص، ملت‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 136

‏ضعیفی هستیم. تبلیغات نداریم در دنیا. دنیا بر ضد ما دارد‏‎ ‎‏تبلیغات می کند. همۀ قلمهای خارج به ضد ماست. همۀ رادیوهای‏‎ ‎‏خارج تبلیغات برخلاف ما می کنند. مع ذلک یک معجزه ای است‏‎ ‎‏که در عین حالی که همه دارند برخلاف عمل می کنند باز هم این‏‎ ‎‏قافله دارد جلو می رود و جلوتر خواهد رفت.(192)‏

‏28 / 9 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

تکلیف دینی ـ ملی برای نجات ملتها از سلطۀ ستمگران 

‏اکنون در این دنیای مسموم که نفس کشیدن در آن مرگ تدریجی‏‎ ‎‏است، تکلیف ملتهای در بند این ابرقدرتها و انگلهای آنان‏‎ ‎‏چیست؟ باید بنشینند و این صحنه های جنایت بار را تماشا کنند و‏‎ ‎‏با سکوت مجال دهند که دنیا در آتش بسوزد؟ آیا روحانیون،‏‎ ‎‏نویسندگان، گویندگان، روشنفکران، متفکران از هر ملت و مذهب‏‎ ‎‏که هستند، در این زمان تکلیفی انسانی، مذهبی، ملی و اخلاقی‏‎ ‎‏ندارند و باید نقش تماشاگر را در کشورهای خود ایفا کنند؟ و یا‏‎ ‎‏آنکه باید این سران و سردمداران با گفتار و نوشتار خود، ملتهای‏‎ ‎‏مظلوم دربند را بسیج کنند تا ستمگران را از صحنه خارج نمایند و‏‎ ‎‏حکومت را به دست مستضعفان بسپارند، چونان که در ایران با‏‎ ‎‏همت ملت بزرگوار شد.(193)‏

‏28 / 3 / 62‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

طرح مسائل اسلامی در مجالس و روزنامه ها

‏خوشبختانه اخیراً در همین موضوع حدود ولایت فقیه،‏‎ ‎‏نویسندگان و گویندگان متعهد و آگاه به مسائل اسلامی، مسئله را‏‎ ‎‏در مجالس و روزنامه ها تا آنجا که دیدم مورد بحث قرار داده که من‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 137

‏از تمامی آنان تشکر می کنم.(194)‏

‏21 / 10 / 66‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

ارائه تحلیل درست از اسلام 

‏اینجانب در این وصیتنامه با اشاره می گذرم، ولی امید آن دارم که‏‎ ‎‏نویسندگان و جامعه شناسان و تاریخ نویسان، مسلمانان را از این‏‎ ‎‏اشتباه بیرون آورند. و آنچه گفته شده و می شود که انبیا ـ‏‎ ‎‏علیهم السلام ـ به معنویات کار دارند و حکومت و سررشته داری‏‎ ‎‏دنیایی مطرود است و انبیا و اولیا و بزرگان از آن احتراز می کردند و‏‎ ‎‏ما نیز باید چنین کنیم، اشتباه تأسف آوری است که نتایج آن به‏‎ ‎‏تباهی کشیدن ملتهای اسلامی و باز کردن راه برای استعمارگران‏‎ ‎‏خونخوار است، زیرا آنچه مردود است حکومتهای شیطانی و‏‎ ‎‏دیکتاتوری و ستمگری است که برای سلطه جویی و انگیزه های‏‎ ‎‏منحرف و دنیایی که از آن تحذیر نموده اند؛ جمع آوری ثروت و‏‎ ‎‏مال و قدرت طلبی و طاغوت گرایی است و بالاخره دنیایی است‏‎ ‎‏که انسان را از حق تعالی غافل کند؛ و اما حکومت حق برای نفع‏‎ ‎‏مستضعفان و جلوگیری از ظلم و جور و اقامۀ عدالت اجتماعی،‏‎ ‎‏همان است که مثل سلیمان بن داوود و پیامبر عظیم الشأن اسلام ـ‏‎ ‎‏صلی الله علیه و آله ـ و اوصیای‏‎ ‎‏بزرگوارش برای آن کوشش‏‎ ‎‏می کردند؛ از بزرگترین واجبات و اقامۀ آن از والاترین عبادات‏‎ ‎‏است، چنانچه سیاست سالم که در این حکومتها بوده از امور‏‎ ‎‏لازمه است. باید ملت بیدار و هوشیار ایران با دید اسلامی این‏‎ ‎‏توطئه ها را خنثی نمایند. و گویندگان و نویسندگان متعهد به کمک‏‎ ‎‏ملت برخیزند و دست شیاطین توطئه گر را قطع نمایند.(195)‏

‏15 / 3 / 68‏

‏*  *  *‏

‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 138