بخش اول اقشار فرهنگی ـ آموزشی

1. حفظ اسلام و استقلال کشور

1. حفظ اسلام و استقلال کشور

‏ ‏

دفاع از حریم اسلام و قرآن کریم 

‏امید است با وحدت کلمۀ علمای اعلام اسلام و مراجع وقت‏‎ ‎‏ـ کثّرالله امثالهم ـ حفظ استقلال مملکت و قطع دست اجانب را‏‎ ‎‏نموده، از حریم اسلام و قرآن کریم دفاع کرده، نگذاریم دست‏‎ ‎‏خیانت به احکام مسلّمۀ اسلام دراز شود... اینجانب دست‏‎ ‎‏اخلاص خود را به سوی جمیع مسلمین، خصوصاً علمای اعلام و‏‎ ‎‏مراجع عظام ـ اطال الله بقائَهم‏‎[1]‎‏ ـ دراز کرده؛ و از عموم طبقات ‏‎ ‎‏برای‏‎ ‎‏صیانت احکام اسلام و استقلال ممالک اسلامی استمداد ‏‎ ‎‏می کنم؛‏‎ ‎‏و اطمینان دارم با وحدت کلمۀ مسلمین، سیَّما علمای ‏‎ ‎‏اعلام،‏‎ ‎‏صفوف اجانب و مخالفین درهم شکسته؛ و هیچ گاه به فکر ‏‎ ‎‏تجاوز‏‎ ‎‏به ممالک اسلامی نخواهند افتاد. ما تکلیف الهی خود را ان ‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 5

‏شاءالله ادا خواهیم کرد؛ و به إحدی الْحُسْنَیَیْن‏‎[2]‎‏ نایل خواهیم ‏‎ ‎‏شد.(7)‏

‏23 / 1 / 42‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

دفاع از احکام مسلّمه اسلام 

‏علمای اسلام وظیفه دارند از احکام مسلّمۀ اسلام دفاع کنند، از‏‎ ‎‏استقلال ممالک اسلامی پشتیبانی نمایند، از ستمکاریها و ظلمها‏‎ ‎‏اظهار تنفر کنند، از پیمان با دشمنان اسلام و استقلال و ممالک‏‎ ‎‏اسلام اظهار انزجار کنند، از اسرائیل و عمال اسرائیل ـ دشمنان‏‎ ‎‏قرآن مجید و اسلام و کشور ـ برائت جویند، از اعدامهای بی جهت‏‎ ‎‏و تبعیدهای دسته جمعی و محاکمات غیرقانونی و محکومیتهای‏‎ ‎‏بدون مجوز بیزاری جویند؛ و صلاح حال ملت و مملکت را در هر‏‎ ‎‏حال بیان کنند.(8)‏

‏15 / 3 / 43‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

پشتیبانی از دین اسلام، قرآن و مسلمین

‏هدف مراجع عظام و روحانیون در هر جا باشند، یکی است. و آن‏‎ ‎‏پشتیبانی از دیانت مقدسۀ اسلام و قرآن مجید و طرفداری از‏‎ ‎‏مسلمین است.(9)‏

‏4 / 8 / 43‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

معرفی اسلام 

‏خیال می کنند که برنامه ندارد اسلام. بر علمای اسلام است که این‏‎ ‎‏مطلب را تصویب [کنند] البته خودشان با مسائلی که دارند‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 6

‏نمی توانند، اما تصویب این مطلب بر علمای اسلام است که‏‎ ‎‏تصویب کنند این مطلب را، که اسلام را، همۀ شئون اسلام را، همۀ‏‎ ‎‏فنون اسلام را، همۀ احکام اسلام را بنویسند، بیان کنند، عرضه‏‎ ‎‏بدارند به دنیا. قوانین اسلام را در هر رشته ای که هست بنویسند،‏‎ ‎‏منتشر کنند؛ اگر موفق بشوند دستگاه فرستنده پیدا بکنند که به دنیا‏‎ ‎‏ابلاغ بکنند؛ اسلام را آنطور که هست معرفی کنند به دنیا؛ بفهمد‏‎ ‎‏دنیا که ما چه داریم و با اینکه این را داریم اینطور زندگی می کنیم.‏‎ ‎‏این مسئولیت بزرگی است که به دوش علمای اعلام ـ أعلَی الله ‏‎ ‎‏کلِمَتَهُم ـ به دوش آنهاست و شما آقایان، شما فضلای اعلام و‏‎ ‎‏علمای جوان هم مسئولیت دارید؛ آتیۀ اسلام به دوش شماست‏‎ ‎‏مسئولیتش؛ الآن هم مسئولیت دارید و بسیار مسئولیت سنگینی‏‎ ‎‏است.(10)‏

‏ ‏

‏23 / 8 / 44‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

دفاع از اسلام و حفظ احکام آن 

‏اکنون وظیفۀ عموم مسلمانان و خصوص علمای اعلام و‏‎ ‎‏روشنفکران و دانشگاهیهای علوم قدیمه و جدیده است که برای‏‎ ‎‏دفاع از اسلام عزیز و حفظ احکام حیاتبخش آن، که ضامن‏‎ ‎‏استقلال و آزادی است، و از میهن بزرگ خود ـ که مهد بزرگان و‏‎ ‎‏آزادیخواهان بوده و اکنون در شرف سقوط است ـ از فرصت‏‎ ‎‏استفاده کنند و گفتنیها را بگویند و بنویسند و به گوش مقامات‏‎ ‎‏بین المللی و سایر جوامع بشری برسانند. (11)‏

‏21 / 8 / 56‏

‏*  *  *‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 7

وابستگی فکری بزرگترین فاجعه

‏بزرگترین فاجعه برای ملت ما این وابستگی فکری است که گمان‏‎ ‎‏می کنند همه چیز از غرب] است]، و ما در همۀ ابعاد فقیر هستیم،‏‎ ‎‏و باید از خارج وارد کنیم. شما استادان و فرهنگیان و دانشجویان‏‎ ‎‏دانشگاهها و دانشسراها و نویسندگان و روشنفکران و دانشمندان‏‎ ‎‏معظّم باید کوشش کنید و مغزها را از این وابستگی فکری‏‎ ‎‏شست و شو دهید؛ و با این خدمتِ بزرگ و ارزنده، ملت و کشور‏‎ ‎‏خود را نجات دهید.(12)‏

‏31 / 6 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

معرفی قرآن در تمامی ابعاد

‏هر طایفه ای از علمای اعلام و دانشمندان معظم به بعدی از ابعاد‏‎ ‎‏الهی این کتاب مقدس‏‎[3]‎‏ دامن به کمر زده و قلم به دست گرفته و‏‎ ‎‏آرزوی عاشقان قرآن را برآورند و در ابعاد سیاسی، اجتماعی،‏‎ ‎‏اقتصادی، نظامی، فرهنگی و جنگ و صلح قرآن وقت صرف‏‎ ‎‏فرمایند تا معلوم شود این کتاب سرچشمۀ همه چیز است.(13)‏

‏16 / 5 / 65‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

ارائه برنامه ها و طرحهای صحیح اقتصادی به نفع محرومین 

‏یکی از مسائل بسیار مهمی که به عهدۀ علما و فقها و روحانیت‏‎ ‎‏است، مقابلۀ جدی با دو فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصادی شرق و‏‎ ‎‏غرب و مبارزه با سیاستهای اقتصاد سرمایه داری و اشتراکی در‏‎ ‎‏جامعه است... کشورهای اسلامی به واسطۀ ضعف مدیریتها و‏‎ ‎‏وابستگی، به وضعیت اسفبار گرفتار شده اند که این به عهدۀ‏‎ ‎‏علمای اسلام و محققین و کارشناسان اسلامی است که برای‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 8

‏جایگزین کردن سیستم ناصحیح اقتصاد حاکم بر جهان اسلام،‏‎ ‎‏طرحها و برنامه های سازنده و دربرگیرندۀ منافع محرومین و‏‎ ‎‏پابرهنه ها را ارائه دهند و جهان مستضعفین و مسلمین را از تنگنا و‏‎ ‎‏فقر معیشت به درآورند.(14)‏

 ‏6 / 5 / 66‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 9

  • ) خداوند عمر آنان را زیاد کند.
  • ) اشاره به آیۀ 52 سورۀ توبه: «یکی از دو پیروزی یا پیروزی ظاهری یا شهادت، که آن نیز فوزی عظیم است».
  • ) قرآن کریم.