فصل نهم: برکات و دستاوردهای جنگ

          فصل نهم: برکات و دستاوردهای جنگ

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏     ‏ کسب تجربه

‏      رشد خلاقیتها‏

‏      افشای چهره دشمنان‏

‏      تثبیت و صدور انقلاب‏

‏      پرورش روح و جسم‏

‏      اتحاد ملت‏

‏ ‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 633

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 634