فصل هشتم: صلح و پذیرش قطعنامۀ 598

صلح تحمیلی

صلح تحمیلی

 

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 581