فصل هشتم: صلح و پذیرش قطعنامۀ 598

          فصل هشتم: صلح و پذیرش قطعنامۀ 598

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏     ‏ صلح تحمیلی

‏      صلح واقعی‏

‏      سازمانهای صلح طلب‏

‏      پذیرش قطعنامۀ 598‏

‏ ‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 579

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 580