فصل هفتم: دشمن در جنگ تحمیلی

جنایات دشمن در ایران

جنایات دشمن در ایران

 

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 492