صفات و ماهیت دشمن

صفات و ماهیت دشمن

 

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 443