فصل ششم: تذکرات واخطارها

اخطار به حامیان صدام در منطقه

اخطار به حامیان صدام در منطقه

‎ ‎

‏ ‏

هشدار به دولتها در جنگ

‏من به همۀ دولتهایی که در این جنگ تحمیلی و یورش غیرانسانی به‏‎ ‎‏ایران، با دولت کافر بعث همکاری می کنند، چه همکاری تبلیغاتی و‏‎ ‎‏چه نظامی به هر نحو که باشد جداً اخطار می کنم که علاوه بر خذلان‏‎ ‎‏الهی و ننگ ابدی، از جزای عاجل به دست ملتهای خود و ارتش‏‎ ‎‏نیرومند کشور اسلامی ما غافل نباشید و خود را به هلاکت نکشید، که‏‎ ‎‏هنگام عقوبت الهی و انتقام منتقم حقیقی، هیچ یک از ابرقدرتها به‏‎ ‎‏فریاد شما نخواهند رسید. تا عذاب الهی نازل نشده و راه برگشت به‏‎ ‎‏اسلام باز است، به خود آیید و از مخالفت با اسلام عزیز و قرآن مجید‏‎ ‎‏دست بردارید.(681)‏

24 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هشدار به کشورهای منطقه

‏ما همچو سیلی خواهیم زد به صدام و حزب بعث عراق که دیگر بلند‏‎ ‎‏نشود از جای خودش. ما باید این اشتباه را رفع کنیم، هم از دولت‏‎ ‎‏غاصب عراق و هم از سایر دولتهای اسلامی که گمان می کنند اگر‏‎ ‎‏هجومی به ایران بشود ایران صدمه به آن وارد می شود. ایران یک‏‎ ‎‏موجود الهی است که هیچ چیز او را صدمه نخواهد زد. ایران واحد‏‎ ‎‏است و با دست واحد، 35 میلیون جمعیت با صدای واحد در مقابل‏‎ ‎‏قدرتها ایستاده است و هیچ قدرتی نمی تواند یک ملت را منزوی کند.‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 419

‏و هیچ ملتی نمی تواند بر یک ملتی که به پاخاسته است حکومت‏‎ ‎‏کند.(682)‏

28 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تهدید به مقابله با کشورهای متعدی

‏امروز در مقابل همۀ کشورهایی که بخواهند به ما تعدی کنند قیام‏‎ ‎‏خواهیم کرد. و ملت ما با قدرت اسلامی با قوای نظامی و انتظامی، با‏‎ ‎‏مجاهدین اسلام و با همۀ قدرتهای مسلح و غیرمسلح با هم هستند و‏‎ ‎‏کسی نمی تواند به این مملکت تعدی کند.(683)‏

28 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هشدار به شیخ نشینها

‏این کویت و سایر شیخ نشینها تنبه پیدا بکنند به اینکه اینطور امور‏‎ ‎‏برای آنها صرفه ندارد. بدانند این معنا را که ابرقدرتها از شما استفاده‏‎ ‎‏می کنند و آن روزی که دیدند از شما استفاده حاصل نمی شود، تفالۀ‏‎ ‎‏شما را به دور می ریزند.(684)‏

17 / 7 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نبود رشد سیاسی در دولتهای منطقه

‏دو کشور مسلم، چند کشور مسلم که در مقابلشان اسرائیل ایستاده و‏‎ ‎‏هیچ اعتنا به آنها نمی کند و دارد پیش می آید او را رها کرده اند، آمده اند‏‎ ‎‏سراغ ایران که فریاد می زند که ما اسلام را می خواهیم، فریاد می زند که‏‎ ‎‏باید اسرائیل از بین برود، فریاد می زند که ما نباید تحت قدرتها و‏‎ ‎‏ابرقدرتها باشیم. اگر این مسلمین با هم مجتمع بشوند چه قدرتی‏‎ ‎‏می تواند مخالفت با اینها بکند؟ برای اینکه آنها احتیاج به شما دارند،‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 420

‏شما چه احتیاجی به آنها دارید؟ آنها نفت شما را می خواهند. رگ‏‎ ‎‏حیات آن قدرتهای بزرگ دست مسلمانهاست، آنها احتیاج دارند.‏‎ ‎‏خوب، در عین حالی که آنها احتیاج دارند، ما چرا باید تحت فرمان‏‎ ‎‏آنها باشیم و نفتمان را هم تقدیم کنیم؟ سایر چیزهای دیگرمان را‏‎ ‎‏تقدیم کنیم و همه مان بازار بشویم، بازار بشویم برای امریکا یا‏‎ ‎‏شوروی