فصل ششم: تذکرات واخطارها

دعوت از کشورهای اسلامی برای مقابله با صدام

دعوت از کشورهای اسلامی برای مقابله با صدام

‎ ‎

‏ ‏

اخطار به دولتهای اسلامی

‏همۀ دولتهای اسلامی به نص قرآن واجب است که مقاتله کنند با‏‎ ‎‏دولت عراق تا برگردد به ذکر خدا و به امر خدا.(668)‏

28 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آگاهی بخشی به ممالک اسلامی

‏در قرآن کریم است که اگر دو طایفه ای از مسلمین با هم اختلاف‏‎ ‎‏کردند شما مصالحه بدهید بین آنها را و اگر یکی از آنها باغی باشد و‏‎ ‎‏طاغی باشد، با او قتال کنید تا اینکه سر نهد به احکام خدا. کدام یک از‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی بررسی کردند در اینکه طاغی و باغی کیست و آن‏‎ ‎‏کسی که هجوم کرده است کیست تا اینکه همه به امر خدا با او مقاتله‏‎ ‎‏کنند؟ بر کدام مملکت اسلامی پوشیده است این معنا که صدام به ما‏‎ ‎‏بغی کرده است، و طغیان کرده است و ظلم کرده است و هجوم کرده‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 411

‏است؟ چرا ممالک اسلامی به آیۀ شریفه ای که می فرماید که ‏فَقاتِلُوا‎ ‎الَّتی تَبغی حَتّیٰ تَفِی ءَ اِلیٰ اَمْرِ الله ِ‎[1]‎‏ چرا عمل نمی کنند؟ مع الأسف بعض‏‎ ‎‏از ممالک اسلامی؛ یعنی، ممالکی که دولتهایشان به اسم اسلام بر آنها‏‎ ‎‏حکومت می کند، در عین حالی که می بینند که او طغیان کرده است و‏‎ ‎‏هجوم کرده است بر یک مملکت اسلامی بدون جهت، بدون یک‏‎ ‎‏حجت، با او اعلام موافقت می کنند یا بعضی پشتیبانی می کنند.(669)‏

28 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دعوت برای محاکمه صدام

‏ما نمی دانیم که چرا مسلمین ـ‌یعنی، ممالک اسلامی، والاّ خود‏‎ ‎‏مسلمین با ما هستند‌ چرا ممالک اسلامی پا میان نمی گذارند و این آدم‏‎ ‎‏را به پای میز محاکمه نمی کشانند. از چه می ترسند؟ صدام باید‏‎ ‎‏محاکمه بشود همان طوری که کارتر باید محاکمه بشود.(670)‏

28 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

توقع از هیأت بررسی کننده جنگ تحمیلی

‏شما اگر بخواهید به اسلام فکر کنید، باید آیات قرآن را منشأ قرار‏‎ ‎‏بدهید؛ همان طوری که دستور داده آیۀ قرآن که چنانچه یک طایفه ای‏‎ ‎‏از مسلمین ـ‌بر فرض اینکه مسلم باشند اینها‌ یک طایفه ای از مسلمین‏‎ ‎‏به طایفه ای دیگر هجوم بکند، بر همۀ مسلمین واجب است که با او‏‎ ‎‏قتال کنند. شما به همین یک واجب الهی عمل بکنید. ما بیشتر از شما‏‎ ‎‏توقعی نداریم. شما به همین یک واجب که خدا امر فرموده است به‏‎ ‎‏شما و به همۀ مسلمین که چنانچه یک طایفه ای از مسلمین به‏‎ ‎‏طایفۀ دیگر تجاوز کرد باید با او مقاتله کنید، تجاوز را ببینید. و‏‎ ‎


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 412

‏بفرستید، اگر خودتان وقت ندارید، یک نمایندگانی تعیین کنید‏‎ ‎‏بفرستید، در سرحَدَّات، در بلادی که مورد تجاوز اینهاست، مشاهده‏‎ ‎‏کنند. بفرستید در قبرستانهایی که برای ما آنها تشکیل دادند و قبرهایی‏‎ ‎‏که ما از شهدا داریم و آوارگانی که ما از شهدا داریم و از مردم ستمدیدۀ‏‎ ‎