فصل ششم: تذکرات واخطارها

هشدار به دولتهای منطقه

هشدار به دولتهای منطقه

 

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 411