فصل ششم: تذکرات واخطارها

هشدار به مردم و ارتش عراق

هشدار به مردم و ارتش عراق

 

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 385