فصل ششم: تذکرات واخطارها

هشدار به قاعدین و مخالفین داخلی

هشدار به قاعدین و مخالفین داخلی

 

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 364