فصل ششم: تذکرات واخطارها

تذکرات به نیروهای مسلح ایران

تذکرات به نیروهای مسلح ایران

 

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 357