فصل ششم: تذکرات واخطارها

          فصل ششم: تذکرات واخطارها

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏     ‏ تذکرات به نیروهای مسلح ایران

‏      هشدار به قاعدین و مخالفین داخلی‏

‏      هشدار به مردم و ارتش عراق‏

‏       هشدار به دولتهای منطقه ‏

‏ ‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 355

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 356