فصل پنجم: تبلیغات در دفاع مقدس

پیروز جلوه دادن صدام

پیروز جلوه دادن صدام

‎ ‎

‏ ‏

سکوت در برابر پیروزیهای ایران

‏بگذار تا تبهکاران بین المللی و بوقهای مزدور جناحهای جنایتکار،‏‎ ‎‏این پیروزیهای عظیم را به حساب نیاورند و با تبلیغات انحرافی بر‏‎ ‎‏ننگ صدامیان امریکایی پرده پوشی کنند.(572)‏

21 / 9 / 60

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 335

مغشوش جلوه دادن اخبار فتوحات

‏در رادیوهای خارج و در خبرگزاریهای خارج گفته می شود و در‏‎ ‎‏خبرگزاریها، در رادیوها، در اینها، این همه فتوحی که برای ایران دارد‏‎ ‎‏حاصل می شود و اینطور پیشروی می کند، با اینکه در مقابل او همۀ‏‎ ‎‏قدرتها ایستاده اند، یا به سکوت می گذرانند یا می گویند ایران این جور‏‎ ‎‏گفته، عراق این جور گفته، ایران می گوید این، تاکنون هم معلوم نشده‏‎ ‎‏درست. با اینکه آمدند دیدند و بعضی از خبرگزاریها هم اطلاع دادند‏‎ ‎‏که نخیر، مسأله اینطوری، مع ذلک با شک تلقی می کنند یا سکوت‏‎ ‎‏می کنند از آن. این اخیر ـ‌که همین دیشب، پریشب باشد‌ یک همچو‏‎ ‎‏فتحی از برای ایران حاصل شده است، غالباً، اصلاً سکوت کرده اند، تا‏‎ ‎‏حالا صحبتش را نکرده اند که چه بوده؛ یک اشاره ای به اینکه اینها‏‎ ‎‏زیادتر دارند، زیادتر دارند فعالیت می کنند ـ‌و عراق هم گفته چطور‌‏‎ ‎‏فوراً پشتش عراق را می آوردند که نه، عراق گفته است که ما چند هزار‏‎ ‎‏نفر از ایرانیان را کشته ایم و کذا.(573)‏

21 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تبلیغات مضر علیه ایران

‏رسانه های گروهی گذشتند از آن،‏‎[1]‎‏ همین طوری یک چیزی ذکر‏‎ ‎‏کردند و از آن گذشتند و بنایشان هم بر همین است. یک مطلبی اگر‏‎ ‎‏پیش می آید، یک کلمه ای می گویند و می گذرند از آن طرف که به ضد‏‎ ‎‏ما یک کلمه ای می گویند،بعد پُف می کنند بهش؛ شروع می کنند به هر‏‎ ‎‏چه دلشان می خواهد می گویند.‏

‏     بنابراین، ما باید این مطلب را که احساس کردیم که همۀ‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 336

‏رسانه های گروهی تقریباً، همۀ عالم با ما یا مخالفند یا صحبت‏‎ ‎‏نمی کنند و اینهایی که مؤثرند مخالفند، پس ما باید خودمان یک فکری‏‎ ‎‏برای خودمان بکنیم. ما نباید بنشینیم که دیگرانی که دشمن ما هستند‏‎ ‎‏بخواهند برای ما مداحی بکنند یا مصالح حقیقی را بگویند. به همین‏‎ ‎‏جهت است که باید خودمان راه بیفتیم، دوره برویم، برویم و‏‎ ‎‏مسائلمان را بگوییم.(574)‏

10 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عقب نشینی خواندن شکست صدام

‏چنانکه دیدیم و دیدید که در پیروزی عظیمی که هفتۀ قبل برای‏‎ ‎‏رزمندگان شجاع و متعهد ما در فتح مبین‏‎[2]‎‏ به دست آمد ـ‌که حجم آن‏‎ ‎‏را با تمام کوشش تاکنون نتوانسته اند به دست آورند و به ملت عرضه‏‎ ‎‏کنند‌ و نیز اسلحه و مهماتی که از دشمن به غنیمت گرفته شده و آنچه‏‎ ‎‏از آنان منهدم شده به قدری زیاد است که مدتی وقت لازم دارد تا‏‎ ‎‏شمارش نموده و یا جمع آوری نمایند، و همچنین عدد کشتگان‏‎ ‎‏فریب خورده باز به طور کامل به دست نیامده، و اسیران و پناهندگان به‏‎ ‎‏قدری زیادند که تخلیۀ آنان به مرکز هنوز میسر نشده و بیش از‏‎ ‎‏چهارده هزار نفر تاکنون به تهران فرستاده شده است. و آنچنان‏‎ ‎‏شکست آشکاری به دشمن وارد کرده اند که در تاریخ جنگها بی نظیر‏‎ ‎‏و کم نظیر بوده است. با همۀ اینها و رانده شدن دشمن تا مرز عراق،‏‎ ‎‏بوقهای تبلیغاتی بزرگ جهان تا مدتی از آن یا ذکری نکردند و یا از‏‎ ‎‏پیروزی صدامیان داد سخن دادند، تا آنکه رسوایی آنان برملا شد و‏‎ ‎‏پس از آمدن خبرنگاران، مقداری از پیروزیها مخابره شد. با این‏‎ ‎‏وصف رسانه ها با موذیگری به زبان درآمدند و ضمن انعکاس بعضی‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 337

‏ابعاد آن، از فرمان صدام برای عقب نشینی به انگیزۀ آرایش جدید‏‎ ‎‏سخن به میان آوردند. و اینجانب گمان می کنم این رسوایی مفتضحانه‏‎ ‎‏که برای رسانه های گروهی دشمنان انسانیت در این جنگ بویژه در‏‎ ‎‏چند جبهه از قبیل آبادان و بستان و از همه مهمتر در فتح المبین به بار‏‎ ‎‏آمد، برای ملت ایران یکی از پیروزیهاست.(575)‏

29 / 12 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سکوت مرگبار رسانه های استکباری

‏از اینکه بوقهای تبلیغاتی دروغ پرداز و شایعه ساز که در خدمت‏‎ ‎‏ابرجنایتکارانند از پیروزیهای رزمندگان شجاع ما نامی نمی برند‏‎ ‎‏و‌در سکوت مرگبار فرو رفته اند، و گاهی از پیشرویهای صدامیان‏‎ ‎‏شکست خورده و ناتوان در شوش و دزفول سخن می گویند،‏‎ ‎‏ناراحت نباشید. بحمدالله تعالی نخواهند توانست بر این پیروزیها‏‎ ‎‏که چون خورشید عالمتاب می درخشد سرپوش نهند؛ چنانچه‏‎ ‎‏اخیراً که رسوایی سکوت به حد اعلی رسید مجبور شدند خبرها را‏‎ ‎‏با حالتی متزلزل بیان کنند. شما رزمندگان عزیز و شجاع که با ذکر‏‎ ‎‏خداوند متعال و ندای الله اکبر به پیش می روید و به دشمن می تازید‏‎ ‎‏از بوقهای قدرتهای سیلی‌خورده چشمداشت انعکاس صحیح‏‎ ‎‏پیروزیهای خدا داده را ندارید و نباید داشته باشید. شما چون ماه‏‎ ‎‏نورافشانی کنید و آنان بوق مخالف بزنند. شما برای عقیده، جهاد و‏‎ ‎‏دفاع می کنید و از خداوند چشمداشت رحمت دارید، و بگذارید تا‏‎ ‎‏تبلیغات استعماری از آنان از خدا بیخبر که برای دنیا و شیطان‏‎ ‎‏به‌جنگ با اسلام برخاسته اند پشتیبانی نمایند. پیروز باشید و‏‎ ‎‏سرافراز و به خدای قادر اعتماد کنید و به پیش بروید. ‏والعاقبةُ

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 338

‏للمتّقین.‏‎[3]‎‏(576)‏

12 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

طرفداری رسانه ها از صدام

‏شما دیدید که وقتی خبرنگارها از اطراف می آیند و می بینند، آنهایی‏‎ ‎‏که انصاف دارند اعلام می کنند و همین چند روز پیش از این، یکی از‏‎ ‎‏آنها اعلام کرد که کلیۀ چیزهایی که ارتش ایران اعلام کرده است‏‎ ‎‏صحیح است، لکن رسانه های گروهی دست بردار نیستند. آنها اگر یک‏‎ ‎‏قدم فرض کنید که صدامیها پیش بیایند، او را قلمداد می کنند که کجا را‏‎ ‎‏گرفتند، کجا چه شد، محاصره کردند ارتش ایران را و چنانچه ایران‏‎ ‎‏پیش ببرد، حتی الامکان ذکری نمی کنند، آن وقتی که خیلی رسوایی در‏‎ ‎‏می آورد ذکر کمی می کنند و می روند دنبال اینکه آیا چه خواهد شد.‏‎ ‎‏ای وای که اگر اسلام پیروز بشود چه خواهد شد.(577)‏

26 / 2 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تبلیغ رسانه های گروهی علیه ایران

‏امروز تمامی رسانه های گروهی سعی می کنند یا پیروزی ما را‏‎ ‎‏منعکس نکنند و یا اگر می کنند، بلافاصله با داد و بیداد خطر این‏‎ ‎‏پیروزی را در منطقه گوشزد نمایند و فریاد برمی دارند که اگر ایران‏‎ ‎‏پیروز شود با منطقه چه می کند، با کشورهای خلیج چه خواهد‏‎ ‎‏کرد.(578)‏

4 / 3 / 61

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 339

دروغپردازیهای رسانه های خارجی

‏تا آن اندازه ای که ما می دانیم، تمام رسانه های گروهی که از امریکا و از‏‎ ‎‏شوروی و از اسرائیل و از انگلستان و از همه جا هست از لحنشان معلوم‏‎ ‎‏است که ضربه خورده اند. اگر گوش کنید این همه دروغپردازیها و این‏‎ ‎‏همه شیطنتها یک امر عادی نیست. خوب، در دنیا خیلی جنگها واقع‏‎ ‎‏می شود، خیلی کشتارها واقع می شود، خیلی خرابیها وارد می شود، اما‏‎ ‎‏وقتی که ما ملاحظه می کنیم، می بینیم که از آن مسائلی که در دنیا واقع‏‎ ‎‏می شود، یک کمی شاید منعکس بشود، اما مسائل ایران هر روز و هر‏‎ ‎‏شب در رسانه ها هست و باد می زنند که این مسائل را آنجایی که به نفع‏‎ ‎‏ایران است کوچکش کنند، آنجایی که به ضرر ایران است بزرگش کنند‏‎ ‎‏و ما باید از این لحنها بفهمیم که اینها ضربه خورده اند و آن ضربه ای که‏‎ ‎‏خوردند آنها می فهمند و ما باز نمی دانیم چی است لکن اینقدر هست که‏‎ ‎‏ما باید آن مقاومت و روح اسلامی را حفظ کنیم.(579)‏

16 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

انحراف اذهان عمومی

‏شما ملاحظه کنید اخیراً تمام رسانه ها ـ‌یعنی، تمامشان آنی که من‏‎ ‎‏دیده ام‌ رسانه های گروهی راجع به جنگ عراق و ایران دیگر صحبتی‏‎ ‎‏نمی کنند، شاید یک کلمه بگویند؛ همه رفتند سراغ لبنان. همۀ‏‎ ‎‏رادیوهایی که قبل از این حملۀ این مرد، این نامرد به لبنان آغاز شد،‏‎ ‎‏تمام حرفهایشان ایران بود و جنگ عراق. وقتی نقشۀ امریکا اینطور‏‎ ‎‏شد که ایران را از جنگ عراق منصرف کنید و برش گردانید به آن جایی‏‎ ‎‏که حساسیت دارد و آن، راجع به لبنان است، از آن روز، این رادیوها و‏‎ ‎‏گویندگان خارجی راجع به ایران و این حرفها چیزی نمی گویند.(580)‏

31 / 3 / 61

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 340

بی انصافی رسانه های دشمنان

‏ما الآن مبتلا هستیم به جنگ و مبتلا هستیم به آن چیزهایی که،‏‎ ‎‏تبلیغاتی که در خارج بر ضد ما می شود؛ شما می بینید چقدر تبلیغ! من‏‎ ‎‏گمان ندارم که یکی از این رسانه های گروهی با جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏بخواهد به انصاف عمل کند. طرفداری را من نمی گویم، بخواهد به‏‎ ‎‏انصاف عمل کند، بخواهد چیزی که می گوید، از روی انصاف باشد؛‏‎ ‎‏مثلاً، می بینید که یکی از رسانه های گروهی که چند شب پیش از این،‏‎ ‎‏دو سه شب پیش از این بود، می گفت که عراق هم خیلی آدم کشته،‏‎ ‎‏ایران هم کشته، لکن ما راجع به عراق مستند نداریم، راجع به ایران‏‎ ‎‏مستند داریم، استناد داریم به چیزی. او چی است؟ آن یک چیزی‏‎ ‎‏است که منافقین در خارج منتشر کرده اند.(581)‏

14 / 6 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

انکار اخبار پیروزیهای ایران

‏همۀ بوقهای خارجی هم بنایشان بر این است که هر وقت که این‏‎ ‎‏شکست می خورد تا مدتی اصلاً حاشا می کنند یا ساکت می شوند. مدتی‏‎ ‎‏هم که می خواهند صحبت کنند، می گویند که ایران اینطور می گوید،‏‎ ‎‏صدام هم اینطور می گوید. از ایران هم که می خواهند نقل بکنند، یک‏‎ ‎‏چیز کمتری را نقل می کنند؛ مثلاً، می گویند که صد نفر را تاکنون اینها‏‎ ‎‏گرفته اند و از آن وقتی که می خواهند نقل کنند با آب و تاب نقل می کنند.‏‎ ‎‏مدتی این کار را می کنند، بعد کم کم که می بینند نمی شود و حاشا کردنش‏‎ ‎‏نمی شود، کم کم می روند دنبال اینکه به یک وجهی مسائل را بگویند. در‏‎ ‎‏قضیۀ خرمشهر، توجه کردید که قضیۀ خرمشهر، مدتها انکار این‏‎ ‎‏می کردند که خرمشهر گرفته شده است از آنها. هم صدام می گفت که این‏‎ ‎‏حرفها نیست، ما چقدر از اینها کشته ایم، چه کرده ایم، چه کرده ایم و هم‏‎ ‎‏بوقهای تبلیغاتی دنبال او، این حرفها را می زدند. کم کم که آنهمه اسیر‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 341

‏گرفتند و نشان دادند و اینها، آنوقت می گوید که ما به ارتش قدرتمند‏‎ ‎‏خودمان دستور دادیم که شما فتح خودتان را کرده اید و حالا‏‎ ‎‏عقب نشینی کنید، دیگر ما فتحمان تمام شد.(582)‏

13 / 8 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تفرقه افکنی بین قوای مسلح

‏به این بوقهای تبلیغاتی که در دنیا بلند است بر ضد شما، بر ضد همه‏‎ ‎‏بلند است، به اینها هیچ وقت اعتنا نکنید. آنها گاهی تحریک می کنند‏‎ ‎‏ارتش را «ارتش را دیگر، در ایران ارتش دیگر کاری به جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی ندارد» و گاهی از این طرف تحریک می کنند. اینها شغلشان‏‎ ‎‏این است که در هر شکستی که بخورند یک مدتی که اصلاً بروز‏‎ ‎‏نمی دهند شکست را، یک مدتی هم می گویند که این می گوید‏‎ ‎‏اینطوری، آن می گوید اینطوری. الآن هم می گویند که دولت ایران‏‎ ‎‏می گوید که ما چه کردیم، صدام هم می گوید که ما تمامشان را از عراق‏‎ ‎‏بیرون کردیم، همه را کشتیم یا بیرون رفتند و تجهیزات آنها را هم همه‏‎ ‎‏را ضبط کردیم؛ اساس صحبت همین است.(583)‏

19 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سکوت در مقابل جنایات صدام

‏شما ملاحظه می کنید که یک همچو جنایت بزرگی‏‎[4]‎‏ که واقع شده‏‎ ‎‏است و در این سالها کراراً واقع شده است و این چند روز دنبال هم‏‎ ‎‏واقع شده است، در تمام رسانه های گروهی محکومیتی در کار نبود.‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 342

‏عبور می کردند به طور گذرا و یک کلمه می گفتند که ایران اینطور‏‎ ‎‏می گوید، عراق هم در مقابل او می گوید که ما تلافی کردیم.(584)‏

4 / 2 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

محکومیت مظلومان توسط حقوق بشر

‏رسانه های گروهی دنیا، غایت حرفی که می زنند این است که عراقی ها‏‎ ‎‏می گویند آنها ما را، ایرانی ها ما را بمباران کردند، ایرانی ها هم‏‎ ‎‏می گویند آنها. با اینکه می آیند می بینند مصیبتها را، لکن این‏‎ ‎‏سازمانهای باصطلاح حقوق بشر به جای اینکه ظالمها را محکوم‏‎ ‎‏کنند، مظلومها را محکوم می کنند.(585)‏

13 / 7 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تبلیغ صلح طلبی صدام

‏شما ملاحظه می کنید که صدام آنطور بیچاره شده است، تبلیغاتش‏‎ ‎‏آنطور است، تبلیغات دیگران نسبت به او آنطور است. آن بیچاره‏‎ ‎‏آنطور مفلوک شده، دورافتاده به این طرف و آن طرف قرض می کند.‏‎ ‎‏دور افتاده به این ور و آن ور استدعا می کند که بیایید ما را صلح بدهید.‏‎ ‎‏و دروغ هم می گوید، نمی خواهد صلح بکند، می خواهد اغفال کند. از‏‎ ‎‏آن طرف مستأصل شده، از آن طرف رسانه های گروهی همه جا‏‎ ‎‏می گویند ایران این جور گفت و عراق آنطور گفت. او را با آب و تاب‏‎ ‎‏نقل می کنند، این هم یک کلمه نقل می کنند، و اخیراً می گویند که خیر.‏‎ ‎‏حالا دیگر کار به جاهای مهم رسیده و ممکن است امریکا وارد بشود‏‎ ‎‏و ممکن است چه بشود. اینها همه حرف است. صدام رفتنی است، و‏‎ ‎‏نه امریکا می تواند نگهش دارد و نه دیگران.(586)‏

9 / 12 / 62


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 343

صحنه سازی دروغین از تلفات ایران

‏وضع جنگ را ببینید. امروز وضع جنگ اینطور است که در هر‏‎ ‎‏صحنه ای که وارد می شوند اینها و ارتش اسلام وارد می شود، سپاه‏‎ ‎‏پاسداران، بسیج، وارد می شوند، پیشروی می کنند، اسیر می گیرند. در‏‎ ‎‏همین آخر دوهزار می گویند، دوهزار نفر اسیر گرفتند، هیچ صحبتی‏‎ ‎‏نیست. اما از آن ور یک چیز تلویزیونی درست می کنند، حالا البته آنها‏‎ ‎‏اهل فنند می توانند درست بکنند. آن وقت پریشب بود یا دیشب بود،‏‎ ‎‏می گفت که در تلویزیون کجا که در لندن درست شده است، و نمایش‏‎ ‎‏داده شده است و در فلان جایی از این خلیج مثل اینکه بود، آنجا‏‎ ‎‏نمایش داده شده است، فهمانده اند به مردم که چقدر ایرانی ها کشته‏‎ ‎‏شده اند. تمام لاشه های اینها افتاده است در بیابانها، و عراقی ها با‏‎ ‎‏شادی دارند دور و بر آنها می گردند. این عراقی های بیچاره ای که‏‎ ‎‏گرفتار شدند خودشان، این ارتش عراقی که بیچاره شده است، هر‏‎ ‎‏وقت چهارتا پاسدارها را می بینند فرار می کنند همه شان، آن وقت‏‎ ‎‏یک همچه چیزی نمایش می دهند. وضع دنیا اینطوری شده در‏‎ ‎‏تبلیغات.‏

‏     تبلیغات وضعش بر این شده است که هر چه بتوانند برخلاف‏‎ ‎‏اسلام، بر خلاف ایران به عنوان اینکه این یک جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏هست و اسلام را می خواهد، دارند تبلیغ می کنند از هر طرف. جنگ با‏‎ ‎‏این اهمیتی که هست الآن پیشروی دارد می کند، و اینطور پیشروی‏‎ ‎‏کرده و همه را بیرون کرده اند تقریباً، تقریباً از ایران بیرون کردند، و‏‎ ‎‏الآن دارند پیشروی می کنند. وقتی که رادیوها می گویند، آنجایی که‏‎ ‎‏خیلی خوب می گویند، می گویند بعضی ایرانی ها این جور می گویند،‏‎ ‎‏عراقی ها این جوری می گویند، اما معلوم نیست چه جوری است.‏‎ ‎‏آنوقتی که زیاد سیلی خوردند از آن ور می افتند، می گویند که عراقی ها‏‎ ‎‏پیش بردند، جلو آوردند، راندند ایرانی ها را،انداختند به دریا، آنها‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 344

‏نتوانستند شنا کنند رد بشوند،انداختند به آن آبها و آنها بیچاره ها همه‏‎ ‎‏خفه شدند و مردند. اسیر گرفتند، اسیرهای بچه هشت ساله، این‏‎ ‎‏ایران، بچه های هشت ساله را می فرستند به جنگ! وضع تبلیغات‏‎ ‎‏اینطور شده. ما تبلیغاتمان هر چه هم زیاد بشود البته به پای آنها‏‎ ‎‏نمی رسد. خوب همه رسانه های گروهی دست آنهاست. اما ما باید‏‎ ‎‏تبلیغ کنیم.(587)‏

13 / 12 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حجم تبلیغات دشمن، به اندازۀ شکست دشمن

‏میزان در اینکه جنگ ما خوب است یا بد، تبلیغاتی است که در خارج‏‎ ‎‏می شود. هر جا هر چه بیشتر تبلیغ بر ضد می شود، معلوم می شود که‏‎ ‎‏اینجا زیادتر است. مثلاً در آنجایی که در طول این مدت آنجاهایی که‏‎ ‎‏ما بیشتر ـ‌مثل خرمشهر‌ که بیشتر از جاهای دیگر ما پیروزی داشتیم،‏‎ ‎‏آنجا بیشتر تبلیغات می کردند. من امروز وقتی ملاحظه می کنم می بینم‏‎ ‎‏از همیشه الآن بیشتر تبلیغات بر ضد می شود ـ‌از همیشه‌ مثلاً در رأس‏‎ ‎‏اخبار، هیچ وقت بنابراین نبود. آن وقت دروغهایی که در آنجاها گفته‏‎ ‎‏می شود اینکه این ایرانی ها چطور شدند، اینها از بین رفتند، دور‌و‏‎ ‎‏برشان را گرفتند، محاصره شان کردند، از بین بردند. یک دفعه‏‎ ‎‏می گوید: عراق می گوید ما سی هزار نفر کشتیم، یک دفعه می گوید:‏‎ ‎‏هجده هزار نفر، امروز می گفتند پنجاه هزار نفر، خوب، فردا هم لابد‏‎ ‎‏می گویند دویست هزار نفر. آنها هر وقت شکست زیادتر باشد، و به‏‎ ‎‏عبارت دیگر حجم شکست آنها موافق با حجم تبلیغاتشان است. هر‏‎ ‎‏چه تبلیغاتشان زیاد بشود، این میزانی است که باید ملت توجه کند، هر‏‎ ‎‏جا دیدند که زیادتر هیاهو می کنند، زیادتر راجع به شکست ما‏‎ ‎‏می گویند، بدانید که آنجا ما پیروزمند زیادتر بودیم. مثل حالا، حالایی‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 345

‏که موارد حساس ـ‌چیز را، آن‌ جبهه را گرفتند اینها، حالا آنها آمدند‏‎ ‎‏می گویند یک وقت می گویند، که اصلاً در عراق هیچ وقت جنگ‏‎ ‎‏نبوده، این در رادیو عراق بود، که ما در ایران جنگ کردیم و همۀ‏‎ ‎‏کشته ها در ایران افتاده، فردایش یادش می رود این را گفته است ـ‌یا‏‎ ‎‏اینکه نمی فهمد‌ می گوید که از عراق ما بیرون کردیم اینها را. یک وقت‏‎ ‎‏هم می گوید تمام لاشه هایشان در عراق افتاده اند چطور، یا محاصره‏‎ ‎‏شان کردیم ـ‌نمی دانم‌ ریختیمشان به دریا، به آب ریختیم آنها هم شنا‏‎ ‎‏بلد نبودند نتوانستند خارج بشوند رفتند چه شدند. ممکن است که‏‎ ‎‏بعض اذهان ساده یک وقت باور کنند این مسائل را، باور نکنید، مسأله‏‎ ‎‏اینطور نیست. پیروزی حالا بهتر از همۀ پیروزیهایی است که ما تا‏‎ ‎‏حالا داشتیم. و آنطوری که بعض آقایان آمده بودند می گفتند، یک‏‎ ‎‏مسأله ای است که باید جنگهای دنیا از آن چیز یاد بگیرند. ـ‌مسائلی که‏‎ ‎‏اینها در این چیز کردند‌ آنطوری که به من نقل کردند، مسائلی که در‏‎ ‎‏اینجا اینها عمل کردند، مسائل بسیار بزرگی بوده است که باید دنیا،‏‎ ‎‏آنهایی که جنگ می خواهند بکنند، از اینها یاد بگیرند.(588)‏

14 / 12 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قدرتمند نشان دادن صدام

‏دامنۀ تبلیغات هم علیه ما می دانید از کجا تا کجاست. آن وقتی که‏‎ ‎‏فرانسه آن هواپیماها‏‎[5]‎‏ را به عراق فرستاد، چقدر تبلیغ کردند که کار‏‎ ‎‏تمام شد و صدام خارک را با خاک یکسان می کند. آن مسأله تمام شد،‏‎ ‎‏حال مسألۀ دیگری شروع کرده اند که؛ هلیکوپترها و هواپیماهای‏‎ ‎‏تازه ای آمده و همه جا را می زند، و فاصلۀ بین خاک عراق تا خارک‏‎ ‎


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 346

‏سیصد کیلومتر است و اینها پانصد کیلومتر را می زنند. ما می دانیم، اگر‏‎ ‎‏صدام یک روز هم قدرت این را داشته باشد که ایران و منافع ایران را‏‎ ‎‏به هم بزند، این کار را می کند، و اگر نمی زند نمی تواند. در عین حال،‏‎ ‎‏رادیوها مرتب می گویند که آنها می توانند همه جا را بزنند. اینها‏‎ ‎‏می خواهند یک هیاهو راه بیندازند تا با امریکا روابط داشته باشیم و ما‏‎ ‎‏دست از صدام برداریم. و ما تا آخر ایستاده ایم و با امریکا روابط ایجاد‏‎ ‎‏نخواهیم کرد، مگر این که آدم بشود و از ظلم کردن دست بردارد.(589)‏

6 / 8 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتهام رسانه های گروهی به ایران

‏الآن شما ملاحظه می کنید که رسانه های گروهی تمام چیزهایی که در‏‎ ‎‏ایران، چیزهای خوبی که در ایران هست، اگر صحبت کنند به طور‏‎ ‎‏برق آسا ازش می گذرند و تهمت می زنند و سر آن تهمت ایستادگی‏‎ ‎‏می کنند. جنگ واقع می شود، می بینید که الآن پیروزیهای بزرگ واقع‏‎ ‎‏شده است، این را همچو می برندش و همین طور کنارش می گذارند؛‏‎ ‎‏اول که اصل را ذکر نمی کنند، بعد هم ‏‏[‏‏می گویند که کسی‏‏]‏‏ این را گفت،‏‎ ‎‏آن هم او را گفت و تا حالا تأییدی ازش نشده! خبرگزاریهایشان می آیند‏‎ ‎‏اینجا، آنهایی که اغراض دارند یک چیزی انبار می کنند و می فرستند‏‎ ‎‏آنجا و آنها هم می دانند که اینها انبار کردند و فرستاده اند، مع ذلک،‏‎ ‎‏می گویند که «ایران چه شده، چه شده، چه شده، دلیل ما آن کسی است که‏‎ ‎‏مخالف با ایران هست، آن مخالف با ایران اینطوری گفته، درست است‏‎ ‎‏لابد». برای این است که دنبال این هستند که یک چیزی از ما پیدا کنند و‏‎ ‎‏بزرگش کنند و ما را در داخل به هم بریزند.(590)‏

23 / 12 / 65

*  *  *

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 347

  • )) کمونیستهای محارب و ضدانقلاب به نام سربداران جنگلهای آمل بعد از واردشدن ضربات و ناامن شدن جنگلهای شمال توسط قوای مسلح، این گروهک تصمیم حمله به شهر آمل را گرفت و در ششم بهمن ماه 1360 با پنج گروه بیست نفره به کلیه مراکز از قبل تعیین شده هجوم بردند و طی درگیری خساراتی به مراکز شهر وارد کردند و بعد از وارد شدن تلفات به آنان، اکثراً دستگیر و کشته شدند.
  • )) اشاره به عملیات فتح المبین که در فروردین 1361 انجام شد.
  • )) «و حسن عاقبت و فیروزی مخصوص اهل تقوا است»؛ (اعراف / 128).
  • )) اشاره به حملات موشکی عراق به شهر دزفول در تاریخهای 31 فروردین و 2 اردیبهشت 62 است که بالغ به 110 شهید و 315 مجروح برجای گذاشت. دشمن به تلافی عملیات والفجر که در غرب کشور در محور سردشت مهاباد انجام گرفت، به چنین حملاتی دست زد؛ در صورتی که قبل از آن، آخرین حملۀ موشکی دشمن به دزفول در آذرماه 61 بود.
  • )) اشاره به هواپیماهای سوپراستاندارد مجهز به موشک اگزوست که فرانسه چهار فروند از آنها را به عراق اجاره داد.