فصل پنجم: تبلیغات در دفاع مقدس

انتشار شایعات

انتشار شایعات

‎ ‎

‏ ‏

شایعه پراکنی دشمن در جنگ

‏شایعه کردند که خرمشهر را آنها گرفتند. اصلاً از نزدیک، خود آقای‏‎ ‎‏بنی صدر رفته در خرمشهر، در آبادان، در جاهای دیگر رفته، خودش‏‎ ‎‏رفته. این شایعات را درست می کنند برای دلخوشی خودشان. شنیدم‏‎ ‎‏که امروز هم یک شایعۀ مرگ فلانی شده است، و دلخوش کرده‏‎ ‎‏خودش را به اینکه فلانی مُرد. من بمیرم که شما باید دعا کنید خدا‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 319

‏بمیرد! خدا هست، من کی هستم. ملت ما خدا دارد.(538)‏

4 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تخریب روحیۀ ارتش

‏کوشش کنید که این پیشرفتهایی که ‏‏[‏‏ارتش‏‏]‏‏ می کند یک قدری زیادتر‏‎ ‎‏باشد؛ برای اینکه ممکن است که صدام و دوستان صدام تبلیغ کنند در‏‎ ‎‏آنجا که این فرماندهی که کنار رفته است، حالا دیگر ضعف پیدا کرده‏‎ ‎‏است ارتش.‏

‏     با اینکه من می دانستم که امثال آقای بنی صدر‏‎[1]‎‏ گویندۀ خوبی‏‎ ‎‏هستند، اما در پیشرفت مطالب، شماها هستید که پیش می روید،‏‎ ‎‏سرباز است که کار را انجام می دهد، لکن ممکن است صدامیان یک‏‎ ‎‏وقت تبلیغ کنند به اینکه چه و روحیۀ ارتش خودشان را با این حقه‏‎ ‎‏بخواهند بالا ببرند و روحیۀ ارتش ما را بخواهند پایین بیاورند.‏

‏     شما اگر بعد از این واقعه، یکی دو تا پیروزی پیدا بکنید، این‏‎ ‎‏مطلب هم شکسته می شود و نمی تواند صدام دیگر تبلیغ بکند به اینکه‏‎ ‎‏نه، دیگر روحیه ها ضعیف شده است؛ نه، روحیه ها سرجای خودش‏‎ ‎‏هست، مسأله ای هم واقع نشده است و ارتش هم همه چیزش سر‏‎ ‎‏جای خودش است، فرماندهان سر جای خودشان هستند، هیچ قضیۀ‏‎ ‎‏تازه ای واقع نشده.(539)‏

24 / 3 / 60

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

کمک تبلیغاتی به صدام

‏شما می بینید که جمهوری اسلامی ایران که از ابتدا با آوای «نه شرقی و‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 320

‏نه غربی» برای استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی برپاخاست و‏‎ ‎‏انقلاب کرد و پیروز شد، تمام منحرفین و قدرتهای کافر در مقابلش‏‎ ‎‏جبهه گرفتند و علیه آن از خارج و داخل به وسیلۀ تفاله ها و انگلها و‏‎ ‎‏گروهکهای منافق ملحد به کارشکنی و شرارت پرداختند، و تمامی‏‎ ‎‏بوقهای تبلیغاتی علیه انقلاب اسلامی ایران به صدا درآمدند و‏‎ ‎‏دستگاههای نفاق افکن بین مسلمانان به تکاپو برخاستند و سیل تهمت‏‎ ‎‏و افترا به وسیلۀ موجهای استعماری به سوی جمهوری اسلامی ایران‏‎ ‎‏جاری گردید و کمکهای بیدریغ تبلیغاتی و تسلیحاتی از هر طرف به‏‎ ‎‏سوی رژیم عراق برای سرکوبی اسلام سرازیر شد.(540)‏

27 / 6 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اغوای صدام

‏تبلیغات خارجی و خصوصاً تبلیغات رادیوهای منحرف، مثل‏‎ ‎‏بی.بی.سی و رادیوی امریکا و رادیوهای دیگری که ملاحظه می شود،‏‎ ‎‏اینها به عالَم جلوه داده بودند که ایران به واسطۀ این