فصل چهارم: نقش نهادها در جنگ

نهادهای دینی

نهادهای دینی

 

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 235