فصل چهارم: نقش نهادها در جنگ

‏ ‏

          فصل چهارم: نقش نهادها در جنگ

‏ ‏

‏ ‏

‏     ‏ نهادهای دینی

‏      نهادهای نظامی‏

‏      مردم و سازمانهای پشتیبانی جنگ‏

‏ ‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 233

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 234