فصل سوم: نقش مردم در جنگ

بازاریان و اصناف

بازاریان و اصناف

‎ ‎

‏ ‏

نقش بازاریها در جنگ

‏من می دانم که شما قمی ها ـ‌که خدا حفظتان کند‌ و همه بازاریهای‏‎ ‎‏ایران، تهران، یزد، همه جا، اینها علاقه مندند به اسلام. اینها زحمت‏‎ ‎‏کشیدند، خون دادند، جوان دادند برای اسلام. اینهایی که همه‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 223

‏چیزشان را برای اسلام دادند و حالا هم دارند می دهند. اینهایی که‏‎ ‎‏جوانهایشان را می فرستند به سر حد و می بینند در مَعْرَض خطر است.‏‎ ‎‏در معرض کشته شدن است، و بعد هم اگر کشته بشود تبریک‏‎ ‎‏می گویند. یک همچو ملتی که برای اسلام اینطور فداکاری کرده‏‎ ‎‏است، نخواهد کسی توانست که به این زودیها منحرفش کند.(365)‏

26 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پشتیبانی بازار از‌دولت در جنگ

‏در همۀ قشرها اشخاصی که مخالف با مصالح عمومی مسلمین باشند‏‎ ‎‏و فعالیتهایشان بر این باشد که جیبهای خودشان را پر کنند، هست.‏‎ ‎‏بازار هم افرادی هستند که در همچو وقتی که کشور ما مبتلای به‏‎ ‎‏جنگ است و پیرزنها و پیرمردهای دهاتی هرچه دارند، دارند در راه‏‎ ‎‏این اسلام و جنگ می دهند. باز در بین بازار اشخاص منحرفی هستند‏‎ ‎‏که از خدا بی خبرند، و در یک همچو موقعی کارشکنیها می کنند برای‏‎ ‎‏دولت، و کارشکنیها می کنند برای این جنگی که الآن ما داریم. مورد‏‎ ‎‏تأسف است این معنا که قشرهای میلیونی ملت در تمام دهات و‏‎ ‎‏قصبات و شهرها و بازارها برای این جنگ نگران هستند و پشتیبان‏‎ ‎‏این جنگ و این جنگزده ها و این ارتش و این پاسدارها هستند. لکن‏‎ ‎‏یک عده ای در مقابل این توده های عظیم در هر جایی از مملکت‏‎ ‎‏هستند و در بازار هم هستند که در مقابل اسلام خودشان را قرار دادند.‏‎ ‎‏در مقابل کشور اسلامی خودشان را قرار دادند. کوشش کنید، آقایان‏‎ ‎‏بازاری کوشش کنند در اینکه مبادا اینها بازار را متهم کنند. مبادا اینها‏‎ ‎‏بازار را بدنام کنند. بازار ایران خوشنام است و همیشه پشتیبان کشور‏‎ ‎‏و ملت و اسلام بوده است، و در هر مشکلی، بازار در حل آن مشکلها‏‎ ‎‏دخالت داشته است و جزء ملت بوده است. و همان ملت است و همان‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 224
‏مردم است که در بازارها مجتمع هستند و مشغول اقتصاد ملت هستند‏‎ ‎‏و مشغول کارهای صحیح هستند. توجه داشته باشید که یک گروه‏‎ ‎‏کوچکی که منافعشان از دست یا رفته یا خوف این را دارند که از دست‏‎ ‎‏برود؛ یعنی منافع نامشروعشان از دستشان رفته است، کاری نکنند که‏‎ ‎‏بازار را متهم کنند، از قول بازار یک چیزی نگویند. اگر یک وقت از قول‏‎ ‎‏بازار یک مطلبی را منتشر کنند، بازاریها اعتراض کنند و به آنها بگویند‏‎ ‎‏که شما اسمای خودتان را بنویسید در اعلامیه های خودتان. باید خیلی‏‎ ‎‏امروز ما توجه به این مسائل داشته باشیم. اجتماع بازار؛ یک اجتماعی‏‎ ‎‏است که اگر در یک مسیر اسلامی حرکت بکند ـ‌و بحمدالله حرکت‏‎ ‎‏می کند‌ مملکت را از آسیب نگه می دارد. همین بازار است که پشتوانۀ‏‎ ‎‏ارتش است. و همین بازار است که در این زمان پشتوانه کشور است و‏‎ ‎‏دولت است. و اگر تفرقه در بازار باشد و بعض از اشخاصی که‏‎ ‎‏تفرقه افکن هست گذاشته بشود که فعالیت بکنند، خدای نخواسته این‏‎ ‎‏ستون سِتَبر اسلام را یک وقت از بین می برند.‌... انصاف نیست که در‏‎ ‎‏بازار گرانفروشی باشد. در موقعی که مردم ایران، زن و بچۀ مردم ایران‏‎ ‎‏برای جنگزده ها دارند از م