فصل دوم: ایجاد روحیه جنگی و دفاعی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

          فصل دوم: ایجاد روحیه جنگی و دفاعی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏     ‏ تشویق و تقدیر از رزمندگان

‏      دعوت از مردم برای دفاع‏

‏      کمک به رفع موانع در جنگ‏

‏ ‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 133

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 134