فصل اول: علل جنگ و هویت ما در جنگ تحمیلی

شعارهای اصولی در جنگ

شعارهای اصولی در جنگ

‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 113