فصل اول: علل جنگ و هویت ما در جنگ تحمیلی

ضرورت دفاع

ضرورت دفاع

‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 88