فصل اول: علل جنگ و هویت ما در جنگ تحمیلی

          فصل اول: علل جنگ و هویت ما در جنگ تحمیلی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏     ‏ صدام آغازگر جنگ

‏      علل تحمیل جنگ‏

‏      هویت دفاعی ما در جنگ‏

‏      ضرورت دفاع‏

‏      شعارهای اصولی در جنگ‏

‏ ‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 1

‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 2